e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

Pytanie:

Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

Organy te nie udzielą Panu informacji na temat źródeł przychodów dłużnika.

Jeżeli takowe informacje są Państwu potrzebne do ściągnięcia zasądzonych wierzytelności to we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy zażądać, przykładowo, egzekucji z wynagrodzenia dłużnika, innych jego dochodów, a także z wierzytelności przysługujących mu od organów skarbowych.Organ egzekucyjny może żądać, zgodnie z art. 761 od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Ponadto, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?