W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Pytanie:

"Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku mieszkalnego od jezdni? Z góry dziękuję za odpowiedź! "

Odpowiedź prawnika: W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:

· ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z

późniejszymi zmianami);

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z dnia 15 lutego

2002 r.).

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów

powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać, na art.

43 ustawy o drogach publicznych, który mówi, iż obiekty budowlane przy drogach powinny

być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Lp.  Rodzaj drogi                   W terenie zabudowy      Poza terenemzabudowy

1   Autostrada                       30 m                              50 m

2   Droga ekspresowa           20 m                              40 m

3   Droga ogólnodostępna:

a) krajowa                            10 m                              25 m

b) wojewódzka,                     8 m                               20 m

powiatowa

c) gminna                             6 m                                15 m

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy

drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1,

może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora

obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót

budowlanych.

Jednakże konieczne jest w tym miejscu powołanie się na wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2008 r., sygnatura akt IV SA/Wa

993/08, LEX nr 515297, w którym czytamy, iż zakres przedmiotowy powyższej regulacji art.

43 prawa o drogach publicznych obejmuje "usytuowanie" obiektów budowlanych od drogi

(od wchodzącej w jej skład jezdni), a "nie dotyczy sytuowania drogi względem istniejącego

obiektu budowlanego". Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w

uzasadnieniu do wyroku z dnia 20 sierpnia 2010 r., sygnatura akt II SA/Po 184/10, LEX nr

754339, wskazał, iż pojęcie "sytuowanie", którym ustawodawca posłużył się w art. 43 ust. 1

ustawy o drogach publicznych, należy rozumieć nie tylko jako odległość obiektu

budowlanego od krawędzi jezdni, lecz także jednocześnie sformułowanie to wskazuje, "kiedy

w procesie powstawania obiektu przepis ten znajduje zastosowanie. W tej sytuacji

interpretacja tego przepisu nie może abstrahować od unormowań Prawa budowlanego.

Przepis art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych odnosi się do nowej zabudowy". Określa

bowiem minimalne odległości, które co do zasady powinny być zachowane pomiędzy

obiektem budowlanym a zewnętrzną krawędzią jezdni, podczas budowy takiego obiektu.

Zatem przepis powyższy będzie miał zastosowanie od przedstawionego przez Pana

pytania nr 3. Jak wynika natomiast z powołanych wyroków sądów, nie stosuje się go w

sytuacji odwrotnej – sytuowania drogi względem istniejącej zabudowy.

Drogi, w szczególności autostrady, czy drogi ekspresowe, jako kluczowe dla infrastruktury kraju

budowane są o oparciu o przepisy tzw. Specustawy. Pierwotnie była to Ustawa z dnia 27

października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627), następnie ustawa

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721) – w zależności od okresu czasu, w

którym wydawane były pozwolenia na budowę autostrady. Jednakże procedury budowy dróg

wynikające w powyższych ustaw uprzywilejowują inwestycje polegające na budowie drogi

oraz pozwalają na naruszenie granic prawa własności w różnym zakresie, aż do

wywłaszczenia włącznie. Zatem kwestia tego, w jakiej odległości od istniejących zabudowań

ma zostać wybudowana droga oraz co ma się stać z tymi zabudowaniami oraz gruntami, na

których są posadowione była ustalana na etapie konsultacji poprzedzających wydanie decyzji

o lokalizacji autostrady oraz o pozwoleniu na budowę.

Warto jeszcze w tym miejscu powołać art. 36 wskazanego na wstępie rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r., w którym czytamy, iż w skład pasa

drogowego autostrady wchodzą: jezdnie autostrady, pobocza, jezdnie zbierającorozprowadzające,

pasy dzielące jezdnie, skarpy nasypów i wykopów, węzły i przejazdy z

przecinającymi ją drogami i innymi liniami komunikacyjnymi, wraz z drogowymi obiektami

inżynierskimi, urządzeniami związanymi z obsługą, utrzymaniem i ochroną autostrady,

urządzeniami organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony środowiska, a także pasami

terenu, o których mowa w ust. 6, zapewniającymi możliwość użytkowania autostrady zgodnie

z jej przeznaczeniem. Urządzeniami ochrony środowiska są w szczególności: ekrany

przeciwhałasowe, ekrany tłumiące drgania w podłożu, urządzenia do oczyszczania wody

odprowadzanej z pasa drogowego autostrady, pasy zieleni izolacyjnej. Szerokość pasa

drogowego autostrady jest sumą szerokości wymienionych obiektów i urządzeń z

wyłączeniem ogrodzenia pasa drogowego autostrady, powiększoną obustronnie o nie mniej

niż 2,0 m.

Wnioski

Reasumując powyższe rozważania prawne należy stwierdzić, iż nie ma przepisów

prawa, które w sposób konkretny regulowałyby odległości nowych dróg oraz ekranów

akustycznych od istniejących zabudowań z uwagi na uprzywilejowanie przez ustawodawcę

inwestycji polegających na budowie dróg.

Istnieją natomiast przepisy regulujące odległości od dróg, w jakich mogą być

budowane nowopowstające budynki

 

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika