Warunki do zmiany Sędziego w sprawie cywilnej

Pytanie:

"Trwa sprawa w Sądzie Rejonowym w wydziale cywilnym o podział majątku. Odbyły się już trzy rozprawy. Sędzia wydaje się być jednostronny. Chciałabym napisać prośbę o zmianę Sędziego. Jakie muszą zaistnieć okoliczności by Sąd zmienił Sędziego w toczącej się sprawie? "

Odpowiedź prawnika: Warunki do zmiany Sędziego w sprawie cywilnej

Do zmiany członka składu orzekającego może w tej sytuacji dojść jedynie poprzez zastosowanie instytucji wyłączenia sędziego z art. 48 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Zakładamy, iż nie zachodzi tu żaden z przypadków określonych w art. 48 kpc (gdyż żadna okoliczność wskazująca na występowanie jednej z przesłanek wymienionych w tym przepisie nie została opisana w pytaniu).

Pozostaje zatem jedynie art. 49 kpc, który stanowi, iż:

Niezależnie od przyczyn wymienionych w artykule poprzedzającym, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.  

Zatem dotychczas wyłącznie sędziego było dopuszczalne tylko w przypadku uprawdopodobnienia istnienia stosunku osobistego pomiędzy tym sędzią, a stroną lub jej przedstawicielem.

Zmianę tego stanu rzeczy spowodowało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 8/07), w którym stwierdzone zostało, iż: Art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jako, że Trybunał nie odroczył skutku swojego orzeczenia, oznacza to, iż wywiera ono skutki od chwili opublikowania, a zatem ograniczenie dopuszczalność wyłączenia sędziego tylko do sytuacji, gdy uprawdopodobnione zostanie istnienie stosunku osobistego pomiędzy sędzią a stroną/przedstawicielem, nie obowiązuje. Oznacza to zatem, iż dopuszczalne jest wniesienie wniosku o wyłączenie sędziego opartego na jakiś innych okolicznościach, niż wskazane wyraźnie w art. 48 i 49 kpc.

Z drugiej jednak strony zbyt słabym zarzutem wydaje się samo przekonanie strony o tym, iż sędzia nie jest bezstronny, gdyż jest to okoliczność całkowicie subiektywna, niesprawdzalna. Wydaje się, iż należałoby wskazać jakieś konkretne przejawy działalności sędziego, które świadczą o braku jego bezstronności, odpowiednio uzasadniając swój wniosek. Wynika to z art. 50 ust. 1 kpc, który wprost wymaga uprawdopodobnienie przyczyn uzasadniających wyłączenie sędziego (zatem nie mogą być to całkowicie subiektywne przekonanie, z drugiej strony jednak nie posłużono się tu pojęciem „udowdnienie", co oznacza, iż nie trzeba z całkowitą pewnością wykazać, iż sędzie z jakiś względów nie jest bezstronny). Rozstrzygnięcie czy w danej sytuacji wyłączenie sędzie jest zasadne należy zgodnie z art. 52 par. 1 do tego samego sądu (oczywiście sprawy tej nie rozstrzyga sąd, którego dotyczy postępowanie).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika