Wczasy "pod gruszą" a składki na ZUS

Pytanie:

Ile wynosi świadczenie urlopowe za wczasy "pod gruszą"? Czy pracodawca ma obowiązek je wypłacać? Czy jest ono obciążone składkami na ZUS oraz podatkiem dochodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Świadczenie urlopowe jest świadczeniem ze stosunku pracy, które pracodawca wypłaca pracownikowi rozpoczynającemu korzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Pracownikowi przysługuje w stosunku do pracodawcy roszczenie o to świadczenie, o ile pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego na podstawie ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość świadczenia urlopowego określona jest ustawowo i ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika oraz zależy od jego cech indywidualnych (np. od tego czy jest to pracownik młodociany lub pracujący w szczególnie uciążliwych warunkach). Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Ustawa stanowi wprost, że świadczenie to nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W literaturze wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym przychodami ze stosunku pracy są wszystkie te świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. W związku z tym należałoby uznać świadczenie urlopowe za przychód w rozumieniu wyżej powołanej ustawy, a zatem podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: