Wcześniejsza emerytura dla osoby bezrobotnej

Pytanie:

Moja matka ma 56 lat. Okresów składkowych i nieskładkowych wliczających się do okresu zatrudnienia ma 31 lat. Jednak od 2 lat nie pracuje, ostatnio była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Czy może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo do emerytury wcześniejszej przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego;
 2. warunki do uzyskania emerytury wcześniejszej spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r.;

Jakie zatem są warunki niezbędne do spełnienia by uzyskać wcześniejszą emeryturę? Otóż ubezpieczona urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła wieku emerytalnego powszechnego (60 lat dla kobiet), może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Pana mama zatem spełnia warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury. Przy czym emerytura przysługuje ubezpieczonej, która: 

 • ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, była pracownikiem oraz
 • w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Z tej ostatniej regulacji wynika, że nie będzie Pana mamie przysługiwała wcześniejsza emerytura.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

nurami

8.5.2013 15:11:1

Re: Wcześniejsza emerytura dla osoby bezrobotnej

Czytam że wczesnejsza emerytura przysługuje jeżeli nie przystąpiłeś do otwartego funduszu emerytalnego. To jawny przykład nabijania ludzi w butelkę bo o takich warunkach nie było mowy gdy obywatel miał się określić co do wyboru ubezpieczenia. W tym przypadkuZUS jak zwykle wykręca numer. Prawa które nam przysługują wyglądają dobrze tylko na stronie tytułowej pod warunkiem że nie czytasz treści. Zastanawiam się czy zastosowanie przez ZUS warunku przyznania cześniejszej emerytury jeżeli nie przystąpiłeś do otwartego funduszu emerytalnego jest zgodne z prawem bo moralnie napewno nie. Uważam że o takim warunku ZUS powinnam widzie przed sytuacją konieczności wyboru ubezpieczenia a nie po upływie wielu lat.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 28.1.2008

  Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)