e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy

Pytanie:

Firma polska prowadzi roboty budowlane na terenie Niemiec. Firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę pracownika – pełnomocnika, który ma obywatelstwo polskie i niemieckie. Pełnomocnik ma upoważnienie do odbioru gotówki w Euro za faktury wystawione za roboty budowlane od kontrahenta niemieckiego. Firma niemiecka przekazała gotówkę w Euro za faktury dla owego pracownika - pełnomocnika, ale ów pracownik nie przekazał tej gotówki dla swojego pracodawcy - polskiej firmy. W księgowości firmy niemieckiej jest dokument potwierdzający odbiór gotówki przez tego pracownika. Jak firma polska ma postąpić? Czy może skierować swoje roszczenia do firmy niemieckiej, jeżeli tak to jaka jest właściwość sądu - polska czy niemiecka? Czy można skierować równocześnie roszczenie do owego pracownika, jeżeli tak to jaka jest właściwość sądu polska czy niemiecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy

12.7.2010

W pierwszej kolejności będzie można mówić o możliwym spełnieniu przesłanek przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 kodeksu karnego. Przepis stanowi, że określonej karze będzie podlegać osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, w tym również jej powierzoną (oddaną z zastrzeżeniem zwrotu). Przywłaszczenie polega na rozporządzeniu rzeczą przez włączenie do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób stanu posiadania swojego lub innej osoby. Nie występuje tu element zaboru, ponieważ jego przedmiot znajduje się w posiadaniu sprawcy (co wykluczałoby kwalifikację za kradzież z art. 278 kk). W takim przypadku najpierw musiałoby być wszczęte postępowanie przygotowawcze i dopiero w wyniku jego zakończenia poprzez skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Właściwość sądu będzie uzależniona od miejsca popełnienia czynu zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania karnego. Jeśli przestępstwo zostało popełnione za granicą to zastosowanie znajdzie art. 32 § 1 kpk – czyli właściwy byłby sąd w okręgu którego ujawniono przestępstwo, ujęto oskarżonego albo oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał w zależności od tego, w której prokuraturze wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze.

Polski kodeks karny stosuje się również do obywatela, który popełnił przestępstwo za granicą pod warunkiem, że czyn popełniony za granicą jest uznawany za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia (art. 109 w zw. z art. 111 kk). Jeśli pełnomocnik dokonał przywłaszczenia pieniędzy na terenie Niemiec, to właściwe do prowadzenia postępowania będą organy niemieckie. Nawet jeśli orzeczenie zapadłoby za granicą to nie jest to przeszkoda do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim.

Odnośnie roszczeń cywilnych – powództwo wytacza się przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (art. 27 kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli pracownik nie mieszkałby w Polsce, to właściwość sądu ustala się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdyby nie było ono znane lub nie leżało w Polsce to pozew kieruje się przed sąd według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Można także skorzystać z tzw. właściwości przemiennej sądu, tj. pozew wytoczyć nie przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, ale przed sąd w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 kpc). Przy właściwości przemiennej sądu zakładamy, że czyn został popełniony na terenie Polski. W naszej ocenie nie ma podstaw do skierowania roszczeń wobec firmy niemieckiej skoro spełniła ona swoje świadczenie i nie pozostaje w zwłoce w stosunku do swojego kontrahenta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy za granicami panstwa

przemek

6.4.2011 21:4:32

Re: Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy za granicami panstwa

2 lata temu zjechałem do Polski, pracowałem legalnie w Anglii, rozliczałem się z urzędem skarbowym w UK co roku. Przy wyjezdzie z UK zleciłem moje rozliczenie firmie, która w moim imieniu reprezentowała mnie w sprawach urzędowych. Nawet przyszło mi pismo (sama firma która mnie reprezentowala przysłała mi) że na firmy konto wpłyneło xxx funtów. Ja tych pieniążków nie otrzymałem do tej pory. Napisałem pismo do tej firmy o wpłate zaległej kwoty na wskazane konto w ciągu 30 dni (nie chcę żadnej rekompensaty przez te 2 lata). jakie kroki mam poczynić w tej sprawie? Proszę o pomoc Pozdrawiam Przemysław W.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ