Prawo cywilne: Ogólne zasady - Porady prawne

sposób doręczenia wypowiedzenia umowy najmu

Wynajmujący nie płaci za wynajem mieszkania. Nie odbiera telefonów oraz nie otwiera domofonu i drzwi do mieszkania. Czy umowę najmu mieszkania można wypowiedzieć poprzez wysłanie listu poleconego (...)

Wezwanie do zaprzestania bezpranych naruszeń

Czy istnieje forma powiedzmy pisemnego wezwania do zaprzestania działania bezprawnego i jaką pełni ono funkcje w kontekście proceduralnym?

Dwie spółki o tej samej nazwie

Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zakupili do majątku wspólnego samochód. Głównym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym jest mąż, żona jest wpisana jako współwłaściciel. Obecnie (...)

Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Czy do zawarcia ugody nie jest potrzebne by było pełnomocnictwo szczególne?

Kto powinien sprzątać liście z drzewa sąsiada?

Nabyłem działkę budowlaną, na której rosną kilkudziesięcioletnie dęby. Niektóre z tych drzew rosną blisko działki sąsiada. Wszystko jest w porządku do jesieni, kiedy zaczynają wiać wiatry (...)

Brak osób reprezentujących w treści umowy

Spółka zawarła umowę ze swoim klientem. Dokument był sporządzony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez osoby reprezentujące Spółkę, a następnie odesłany pocztą do klienta w celu jego (...)

Opłata solidarna za drogę konieczną

Dostałam zaoczny wyrok, że mam natychmiastowo zapłacić kwotę 1800 złotych opłaty solidarnej za drogę konieczną, jak również solidarnie zwrot kosztów sądowych 655,19 złotych . (...)

Pojęcie osoby trzeciej

W umowie pośrednictwa kupna nieruchomości miałem zapisane, iż nie mogę zdradzić informacji o mieszkaniu, które chcę zakupić osobie trzeciej. Czy przez osobę trzecią są również (...)

Umowa użyczenia a wynajem

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Naszym organem założycielskim jest Urząd Miasta. Organizator, na podstawie umowy użyczenia, przekazał nam w użyczenie, na cele kulturalne obiekt, którego (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

Ustanowienie kuratora

Bronisław C. chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże jedna z osób powołanych do dziedziczenia ustawowego w tej sprawie jest w starszym wieku i tak chora (choroba alzheimera lub (...)

Skarga pauliańska

Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie (...)

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych?

błędny przelew bankowy

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się (...)

Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Nieruchomość należąca do zmarłej spadkodawczyni nie ma założonej księgi wieczystej. Jest jednak zbiór dokumentów prowadzony przez prezydenta miasta. Wg urzędników właścicielem nieruchomości (...)

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Jakie skutki wywołuje ubezwłasnowolnienie częściowe?

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Zdolność prawna ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy ubezwłasnowolniony całkowicie zachowuje swój majątek?

Sposób złożenia oświadczenia woli

W jaki sposób osoba może wyrazić swoje oświadczenie woli, aby wywierało ono skutki prawne?

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej

Czy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (e-mail) wysłane na błędny adres jest doręczone skutecznie?

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Spłata pożyczki została zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Dłużnik może nadal (w ograniczonym zakresie) korzystać z rzeczy ruchomej.Czy w przypadku zniszczenia (albo kradzieży) (...)

Ustanowienie wiecej niż jednego kuratora

Chciałabym ustanowić kuratora dla mojego ojca. Czy możliwe jest ustanowienie dwóch kuratorów dla tej samej osoby, tzn. mnie i mojego brata?

Podpis przez osobę nie mogącą pisać

Mój ojcic w wyniku udaru nie może poruszać rękami, a co za tym idzie nie może pisać. Czy może on zawrzeć skutecznie umowę pisemną, gdzie wymagany jest jego podpis?

Umowy powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

Co to są umowy powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Odsetki od sumy pieniężnej

Kiedy należą się odsetki od sumy pieniężnej?

Zaspokojenie się wierzyciela z zastawionej rzeczy

Jak może nastąpić zaspokojenie się wierzyciela z zastawionej rzeczy?

Zastaw zwykły

Czym jest zastaw zwykły?

Istota gwarancji

Jaka jest istota gwarancji?

Orzeczenie ubezwłasnowolnienia ze skutkiem wstecznym

Czy można ubezwłasnowolnić kogoś ze skutkiem wstecznym?

Stan wyłączający świadome i swobodne wyrażenie woli

Kiedy w rozumieniu prawa cywilnego zachodzi stan wyłączający świadome i swobodne wyrażenie swojej woli?

Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej w domu opieki społecznej

Moja mama, osoba starsza, będzie umieszczona w domu opieki społecznej. Czy będzie musiała być ubezwłasnowolniona?

Wina nieumyślna

Czym jest wina nieumyślna?

Naruszenie dóbr osobistych - działanie bezprawne

Czy naruszenie dóbr osobistych jest działaniem bezprawnym?

Roszczenie o zaniechanie działania przy naruszeniu dóbr osobistych

Czym charakteryzuje się roszczenie o zaniechanie działania przy naruszeniu dóbr osobistych

Potwierdzenie zaciągnięcia zobowiązania po uzyskaniu pełnoletności

Czy po uzyskaniu pełnoletności osoba może potwierdzić zaciągnięte zobowiązanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika