Ogólne zasady

Opłata solidarna za drogę konieczną

Opłata solidarna za drogę konieczną

Dostałam zaoczny wyrok, że mam natychmiastowo zapłacić kwotę 1800 złotych opłaty solidarnej za drogę konieczną, jak również solidarnie zwrot kosztów sądowych 655,19 złotych . (...)

Pojęcie osoby trzeciej

Pojęcie osoby trzeciej

W umowie pośrednictwa kupna nieruchomości miałem zapisane, iż nie mogę zdradzić informacji o mieszkaniu, które chcę zakupić osobie trzeciej. Czy przez osobę trzecią są również (...)

Spadające liście z drzewa

Spadające liście z drzewa

Nabyłem działkę budowlaną, na której rosną kilkudziesięcioletnie dęby. Niektóre z tych drzew rosną blisko działki sąsiada. Wszystko jest w porządku do jesieni, kiedy zaczynają wiać wiatry (...)

Umowa użyczenia a wynajem

Umowa użyczenia a wynajem

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Naszym organem założycielskim jest Urząd Miasta. Organizator, na podstawie umowy użyczenia, przekazał nam w użyczenie, na cele kulturalne obiekt, którego (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Czy wygaśnięcie wierzytelności zawsze powoduje wygaśnięcie zastawu rejestrowego?

najem lokali

najem lokali

Od kilku lat lokator nie płaci czynszu za mieszkanie.Po ilu latch przedawniają się roszczenia dotyczące zapłaty czynszu ?

Firma osoby fizycznej

Firma osoby fizycznej

Jakie elementy zawiera firma osoby fizycznej?

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Wynajem wspólnej nieruchomości

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

Ustanowienie kuratora

Ustanowienie kuratora

Bronisław C. chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże jedna z osób powołanych do dziedziczenia ustawowego w tej sprawie jest w starszym wieku i tak chora (choroba alzheimera lub (...)

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie (...)

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych?

błędny przelew bankowy

błędny przelew bankowy

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się (...)

Przyjęcie na siebie zobowiązania cywilnego

Przyjęcie na siebie zobowiązania cywilnego

Na czym polega przyjęcie na siebie zobowiązania cywilnego?

Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Nieruchomość należąca do zmarłej spadkodawczyni nie ma założonej księgi wieczystej. Jest jednak zbiór dokumentów prowadzony przez prezydenta miasta. Wg urzędników właścicielem nieruchomości (...)

Nieodbieranie pisma przed adresata

Nieodbieranie pisma przed adresata

Czy oświadczenie woli w formie pisemnej wysłane pocztą wywołuje skutki prawne, jeżeli adresat mimo awizowania nie podjął pisma?

Samodzielne zawarcie umowy przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Samodzielne zawarcie umowy przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Czy osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może samodzielnie zawierać pewne kategorie umów?

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Jakie skutki wywołuje ubezwłasnowolnienie częściowe?

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite

W jakich przypadkach można całkowicie ubezwłasnowolnić osobę?

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych

Czym jest zdolność do czynności prawnych?

Zdolność prawna

Zdolność prawna

Czym jest zdolność prawna człowieka?

Zabudowanie wejścia do lokalu

Zabudowanie wejścia do lokalu

Nasz lokal biurowy jest częścią dużej wspólnoty mieszkaniowej. Wejście do niego jest bezpośrednio z zewnątrz. Chcielibyśmy je zabudować w formie tzw. \" wiatrołapu \". Kto musi wyrazić na to (...)

Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Zgodnie z art. 385[2] k.c. oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając (...)

Następcza niemożliwość świadczenia

Następcza niemożliwość świadczenia

Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany (...)

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Pojęcie (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Groźba bezprawna przy zawieraniu umowy

Groźba bezprawna przy zawieraniu umowy

W jakich przypadkach dochodzi do zawarcia umowy pod wpływem groźby?

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

W jakich przypadkach można mówić o błędzie przy zawieraniu umowy?

Zdolność prawna ubezwłasnowolnionego całkowicie

Zdolność prawna ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy ubezwłasnowolniony całkowicie zachowuje swój majątek?

Forma pisemna czynności

Forma pisemna czynności

Jakich wymogów należy dopełnić, aby zawrzeć umowę w formie pisemnej

Sposób złożenia oświadczenia woli

Sposób złożenia oświadczenia woli

W jaki sposób osoba może wyrazić swoje oświadczenie woli, aby wywierało ono skutki prawne?

Prawa wynikające z autorskich praw osobistych do utworu

Prawa wynikające z autorskich praw osobistych do utworu

Jakie prawa wynikają z autorskich praw osobistych do utworu?

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej

Czy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (e-mail) wysłane na błędny adres jest doręczone skutecznie?

Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli

Na jakie wady oświadczenia woli można powoływać się na gruncie prawa cywilnego?

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego

Jaka jest różnica w skutkach ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego?

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Kiedy może nastąpić ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe?

Zaspokojenia wierzyciela z rzeczy przewłaszczonej częściowo

Zaspokojenia wierzyciela z rzeczy przewłaszczonej częściowo

Spłata pożyczki została zabezpieczona przez częściowe przewłaszczenie pojazdu, z którego dłużnik nadal korzysta. Umowa przewłaszczenia przewiduje, ze w razie opóźnień w spłacie dłużnik (...)

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Spłata pożyczki została zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Dłużnik może nadal (w ograniczonym zakresie) korzystać z rzeczy ruchomej.Czy w przypadku zniszczenia (albo kradzieży) (...)

Zawieranie umów cywilnoprawnych przez osobe małoletnia

Zawieranie umów cywilnoprawnych przez osobe małoletnia

Czy osoba 15-letnia może zawierać umowy cywilnoprawne?

Zasada swobody umów

Zasada swobody umów

Jakie są aspekty zasady swobody umów?

Brak zdolności a częściowa zdolność do czynności prawnych

Brak zdolności a częściowa zdolność do czynności prawnych

Jak jest różnica pomiedzy brakiem zdolności a częściową zdolnością do czyności prawnych?

Umowa zawarta przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Umowa zawarta przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Czy umowa zawarta przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest ważna?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pracownicy A i B biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami X współpracują z licencjonowanym pośrednikiem C. W zawieranych z klientami umowach pośrednictwa jedną ze stron zawsze jest pośrednik (...)

Czynności prawne, których mogą dokonywać osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych

Czynności prawne, których mogą dokonywać osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych

Jakich czynności prawnych mogą dokonywać osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych

Czym jest zdolność do czynności prawnych i kiedy dochodzi do jej nabycia?

1

2

3

4

5

...

13

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tomcioflorek

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas