Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Pytanie:

Czy do zawarcia ugody nie jest potrzebne by było pełnomocnictwo szczególne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uregulowania kodeksu cywilnego stanowią, iż pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj.  Stwierdzenie, kiedy czynność prawna przekracza zwykły zarząd, jest co do zasady możliwe tylko w konkretnym wypadku i na gruncie konkretnego stanu faktycznego. Nie mniej jednak, można uznać, że do zawarcia ugody pozasądowej, niezbędne jest pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne (tak: Wyrok SA w Katowicach sygn, I ACa 828/2000).

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnych, które pełnomocnik może dokonać. Nie wystarcza samo wskazania przedmiotu objętego umocowaniem.  Jeżeli rodzaj czynności nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, to dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne dotyczące składania oświadczeń woli, w takim przypadku niezbędne jest więc że do dokonania danej czynności pełnomocnik został upoważniony.

Natomiast odrębne regulacje dotyczą udzielonego pełnomocnictwa procesowego ponieważ, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do zawarcia ugody. Nie mniej jednak, zakres pełnomocnictwa procesowego ogólnego można rozszerzyć bądź ograniczyć, ale wymaga to wyraźnego wskazania w treści pełnomocnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

K.K

7.8.2013 9:4:58

Re: Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Czy przy podpisaniu umowy z firmą windykacyjną o ściaganie należności przy pełnomocnictwie mówiącym o tym iż firma windykacyjna jest upowazniona do wszelkich działań mających na celu ściągnąć należność w całościu lub cześci jest możliwę aby firma ta zawarła ugodę ze strona na podstawie takiego pełnomocnictwa , czy musiałaby mieć pełnomocnictwo szszczególne mówiące o tym iż jest upoważniona do zawierania ugody ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.11.2004

  Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • 27.11.2017

  Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

 • 19.6.2012

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która (...)

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

 • 12.10.2017

  Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  Ugoda to umowa między stronami będącymi w sporze. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest - jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa (...)