Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

Pytanie:

"W 2010 roku wziąłem kredyt na remont mieszkania. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie i miałem problem ze spłatą kredytu. Na szczęście w 2014 roku udało mi się spłacić całość zadłużenia. Teraz ponownie chciałem wziąć kredyt, jednakże dostałem odmowę ze względu na wpisanie mnie do MIG BR. W jaki sposób mogę się wypisać z tego rejestru? "

Odpowiedź prawnika: Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

Sprawa dotyczy Pana danych umieszczonych w MIG BR - Międzybankowa Informacja Gospodarcza - Bankowy Rejestr. Banki mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana (art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U.2012.1376 j.t., dalej p.b.). I właśnie odwołanie zgody jest kluczowe w analizowanej kwestii.

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2002.101.926 j.t.).

 

Po pierwsze zatem ma Pan możliwość żądania udostępnienia informacji na temat zbieranych danych, które Pana dotyczą, celu ich zbierania, oraz tego, który bank zawnioskował o ich wpisanie. Jeżeli uzyska Pan te informacje może Pan wystąpić bezpośrednio do tego banku z wnioskiem o wykreślenie Pana z MIG BR w związku z brakiem podstawy prawnej (spłacone zobowiązanie) oraz cofnięciem zgody na przetwarzanie (w oparciu o art. 105 ust. 2 p.b.).

Jeżeli pomimo cofnięcia zgody dane nadal będą przetwarzane, można skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy wzór stosownego wniosku.

(miejscowość, data)

(imię, nazwisko dokładny adres zamieszkania, nr PESEL)

(nazwa banku udzielającego kredytu, dokładny adres)

 

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z MIG BR - Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr.


W odniesieniu do udzielonej zgody na udostępnianie przez Bank (podać nazwę) moich danych osobowych, a także informacji obejmowanych przez tajemnicę bankową wnoszę o zaprzestanie przetwarzania oraz o usunięcie tych informacji z bazy MIG BR - Międzybankowa Informacja Gospodarcza - Bankowy Rejestr z siedzibą w Warszawie (Administrator: Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa). Swój wniosek motywuje całkowitą spłatą kredytu udzielonego przez (podać nazwę banku) umową nr (numer umowy) w dniu (podać datę). Z uwagi na fakt, że zebrane informacje dotyczące tego zobowiązania w banku są już zbędne do realizacji celu, dla którego były zebrane wnoszę jak na wstępie.

Nadto cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu o art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe, Dz.U.2012.1376 j.t. Informację o decyzji podjętej w sprawie niniejszego wniosku proszę przesłać wraz z uzasadnieniem na adres korespondencyjny podany powyżej. 

(podpis składającego wniosek)


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika