Wniosek dowodowy o załączenie akt innej sprawy

Pytanie:

Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Na rozprawie adwokat strony przeciwnej oskarżanej wnioskował o załączenie do akt sprawy wyroku i akt ze sprawy innej powiązanej ze sprawą bieżącą. Na tej innej sprawie powiązanej ze sprawą bieżącą byłem świadkiem (bez statusu oskarżyciela posiłkowego) bez uprawnień do zapoznania się z aktami i wyrokiem. Na jakiej podstawie prawnej i przepisów strona może wnioskować o załączenie akt i innych dokumentów do sprawy? Czy wnioskować może jedynie w trakcie rozprawy? Jeżeli po rozprawie zorientowałem się o potrzebie wnioskowania załączenia do akt innych dokumentów z innej sprawy, czy mogę to zrobić w okresie między sprawami, czy muszę czekać na rozprawę następną w wyznaczonym już terminie? Jaka jest procedura w przypadku konieczności załączenia dodatkowych dokumentów między sprawami? Czy są to kserokopie sprawy, czy oryginał (akta)? Czy będę posiadał uprawnienia do zapoznania się z aktami sprawy jako oskarżyciel posiłkowy sprawy bieżącej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego we wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu. Wnioskiem dowodowym będzie wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentu lub dokumentów (akt sprawy) na określoną okoliczność. Przykładowo można wnioskować dowód z dokumentu jakim jest wyrok skazujący na okoliczność faktu skazania danej osoby za przestępstwo popełnione w określonym czasie.

We wniosku dowodowym należy określić środek dowodowy (dokument, akta) oraz okoliczność, która ma być wykazana. Jeśli strona nie może sama dostarczyć dokumentu (dowodu) w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie może wnioskować, aby sąd zobowiązał osobę, która taki dowód posiada do jego dostarczenia.

Wniosek dowodowy może być złożony ustnie do protokołu albo na piśmie. Wniosek będący pismem procesowym powinien spełniać wymagania przewidziane w art. 119 § 1 kpk a mianowicie oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, datę i podpis składającego pismo.

Co do zapoznawania się z aktami sprawy przez oskarżyciela posiłkowego, który jest stroną postępowania karnego kodeks postępowania karnego stanowi, że stronom (...) udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Zatem ma Pan prawo do przeglądania akt sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 3.10.2016

  „Dowód z akt” w postępowaniu cywilnym

  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany albo gdy ma być przeprowadzony dowód (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 12.6.2017

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. Kiedy można złożyć (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)