Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Pytanie:

Otrzymałam odmowną decyzję na wniosek o wcześniejszą emeryturę. Pomimo tego, iż spełniam warunek wieku i czasu lat składkowych i nieskładkowych. Mam 57 lat, 37 lat przepracowanej i udokumentowanej pracy składkowej i nieskładkowej. Odmowną decyzję odnośnie wcześniejszej emerytury otrzymałam bo w momencie składania wniosku o wcześniejszą emeryturę nie byłam pracownikiem - wniosek złożony z datą 8 maj 2006 a stosunek pracy i świadectwo pracy było z datą 30 kwiecień czyli 8 dni różnicy. Ponadto od lat równolegle z wykonywaną pracą na umowę o pracę, prowadzę również działalność gospodarczą. Odmowę dostałam z powodu tego, że ZUS stwierdził że nie byłam już pracownikiem i dlatego emerytura wcześniejsza mi nie przysługuje. Dziwne, spełniam wszystkie warunki - wiek, lata pracy, ponad 6 miesięcy ostatniej pracy itp. Nie byłam świadoma, że data wniosku musi być spójna z datą świadectwa pracy. Czy ZUS miał podstawę do odmowy decyzji o wcześniejszej emeryturze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczona urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Emerytura wcześniejsza, przysługuje ubezpieczonym, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak zatem wynika posiadanie w ostatnich 24 miesiącach okresu ubezpieczenia w wymiarze 6 miesięcy nie jest wystarczającą przesłanką do uzyskania emerytury wcześniejszej po osiągnięciu wieku i posiadaniu odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Nie ma przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą równocześnie pracowała w oparciu o umowę o pracę jednak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych objął ją pracowniczym ubezpieczeniem społecznym musi faktycznie takie zatrudnienie wykonywać a celem zawartej umowy o pracę musi być zamiar jej wykonywania. Pani wykonywała umowę o pracę niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem pozostawała w stosunku pracy. Taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt I UK 284/2005 na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wcześniejszą emeryturę mogą uzyskać: kobiety po osiągnięciu wieku 55 lat posiadające odpowiedni staż. Osoba, która zgłasza taki wniosek musi być zatrudniona przed zgłoszeniem wniosku, nie jest zaś wymagane zatrudnienie w dniu osiągnięcia uprawniającego wieku. Wcześniejsza emerytura nie jest też uzależniona od tego, czy ubezpieczony zgłasza wniosek w dniu, w którym osiąga wymagany wiek, może to zrobić później. Zatem wynika z tego orzeczenia, że niestety ZUS miał rację.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)