Wniosek o wznowienie postępowania

Pytanie:

Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. W deklaracji wekslowej wyraźnie określono, że jest zabezpieczeniem wykonania tylko konkretnego zobowiązania, podano nr i datę zobowiązania. Zobowiązanie zostało wykonane przez wystawcę weksla w całości. Wierzyciel wypełnił weksel kwotą należności z innego zobowiązania i wystąpił o wydanie nakazu płatniczego z weksla nie załączając umowy zobowiązaniowej, która była uwidoczniona w deklaracji wekslowej, lecz zupełnie inną z inną datą i rodzajem zobowiązania. Pomimo to sąd wydał nakaz płatniczy z tego weksla. Na rozprawie sąd okręgowy w Kielcach nie uwzględnił mojego sprzeciwu i utrzymał nakaz płatniczy w mocy. Wystąpiłem z apelacją wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów. Wniosek o zwolnienie z kosztów nie został uwzględniony. Wystąpiłem więc z zażaleniem na decyzje sądu, dokonałem stosownej opłaty zażalenia, czekałem na decyzję sądu apelacyjnego w Krakowie. Po jakimś czasie otrzymałem z sądu okręgowego w Kielcach postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie o nieuwzględnieniu zażalenia. Czekałem więc na wezwanie o uzupełnienie braków czyli dokonanie opłaty apelacyjnej (standardowy druk). Po dwóch tygodniach zaniepokojony brakiem wezwania o dokonanie opłaty zadzwoniłem do sądu okręgowego w Kielcach i dowiedziałem się, że właśnie nakaz płatniczy uprawomocnił się z powodu nieopłacenia apelacji, a wezwanie o dokonanie opłaty było w tej samej kopercie co postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia. Moje zdumienie nie miało granic bo na kopercie (co zawiera) nie było wyszczególnienia co zawiera koperta, a w środku było tylko postanowienie sądu apelacyjnego, jednak pani w kancelarii oświadczyła, że ona ma wpis w książce korespondencji, że było jedno i drugie. Skarga na uprawomocnienie się nakazu nie została uwzględniona. Czy jest możliwe wzruszenie uprawomocnionego nakazu płatniczego z weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego pytania wynika, że istniały dwa zobowiązania na kwotę X i na kwotę Y. Zobowiązanie na kwotę Y zostało zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. To właśnie zobowiązanie zostało spełnione. Jednocześnie kontrahent wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty z weksla na kwotę X. Przy czym nie załączył deklaracji wekslowej, która była powołana na wekslu. Załączył zaś umowę, która wskazywała na wysokość zobowiązania na kwotę X. Wskazać należy, że stwierdzenie w postaci takiej, iż zobowiązanie wekslowe jest ważne tylko z deklaracją wekslową nie ma znaczenia dla ważności samego zobowiązania wekslowego, które jest zobowiązaniem abstrakcyjnym. Inaczej mówiąc nie bada się z jakiego powodu ktoś wydał weksel, tylko czy jest poprawnie wypełniony. Oczywiście deklaracja wekslowa nie jest bez znaczenia. Strona może podnosić zarzuty, że weksel został wypełniony niezgodnie z porozumieniem. Są to zarzuty nazwijmy je cywilnymi a nie wekslowymi przeciwko samej ważności weksla. Zaznacza Pan, że wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Skoro tak to został wydany w postępowaniu upominawczym a nie nakazowym. Zasadą jest, że nakaz zapłaty z weksla wydaje się w postępowaniu nakazowym a nie upominawczym. Zatem nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć czy nakaz zapłaty został wydany w oparciu o weksel czy o przedstawioną umowę, która potwierdzała wysokość zobowiązania na kwotę X. Jeśli został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w oparciu o przedstawioną umowę, to weksel nie miał większego znaczenia. Jeśli zaś został wydany w oparciu o weksel, to deklaracja wekslowa ma pewne znaczenie. Nie wnikając w przedstawiony problem zakładamy, że nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym, gdyż jak Pan wskazuje Sąd Okręgowy utrzymał go w mocy. W postępowaniu upominawczym wniesienie sprzeciwu pozbawia nakaz zapłaty mocy zaś w postępowaniu nakazowym nakaz nie traci mocy, tylko o jego utrzymaniu lub uchyleniu orzeka sąd. W efekcie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na który służyły zarzuty. Zarzuty te zostały wniesione. Sąd Okręgowy utrzymał wydany nakaz w mocy.

Podkreślić należy, że w piśmie zawierającym zarzuty (nazywanym przez Pana sprzeciwem) pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

Przepis ten przewiduje tzw. prekluzję dowodową. Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w piśmie zawierającym zarzuty od nakazu zapłaty mogą być rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. W zarzutach powinien być podniesiony fakt niezgodnego z deklaracją wypełnienia weksla. Do zarzutów powinna zostać załączona deklaracja wekslowa. Niezgłoszenie tego faktu wraz z nieprzedstawieniem dowodu na poparcie tego faktu powoduje, że pozwany traci uprawnienie na późniejsze powoływanie się przed sądem na ten zarzut.

Na decyzję sądu okręgowego wniósł Pan apelację wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Jednakże zgodnie z ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania. Zgłoszenie wniosku zatem nie wstrzymuje postępowania międzyinstancyjnego. Jednakże sąd w razie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie od kosztów wzywa o uzupełnienie opłaty. Jeśli natomiast wniesiono zażalenie na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów, to nie wstrzymuje takie zażalenie biegu terminu na wniesienie apelacji i wyrok się uprawomocnia. Zakładamy, ze został Pan powiadomiony o uzupełnieniu braków formalnych. Jeśli nie, to termin do uzupełnienia apelacji nie biegnie, gdyż brak prawidłowego wezwania o uzupełnienie braków. Oczywiście wezwanie o uzupełnieniu braków może być zamieszczone wraz z postanowieniem o odmowie zwolnienia od kosztów sadowych i wysłane w jednej kopercie.

Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

  1. wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

  2. wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Zaznaczyć należy, że wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W sprawach gospodarczych a o takiej mowa po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, chyba że strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: