Wybór przewodniczącego NZW

Pytanie:

Witam. Jaka jest procedura wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - tzn. czy jest głosowanie, jawne, tajne, czy ktoś zgłasza swoja lub cudzą kandydaturę - a co jak ktoś się nie zgodzi na wybór?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do powyższej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 247 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że głosowania na zgromadzeniu wspólników są z reguły jawne, poza przypadkami, które wymagają wprowadzenia tajności obrad. Takim przypadkiem jest m.in. dokonywanie wyborów na zgromadzeniu. Wymaganie tajności dotyczy wszystkich wyborów dokonywanych na zgromadzeniu, a nie tylko wyborów członków organów spółki, jak to się niekiedy błędnie w praktyce przyjmuje. W drodze głosowania tajnego powinien być także wybrany przewodniczący zgromadzenia oraz członkowie komisji powoływanych przez zgromadzenie (por. Mateusz Rodzynkiewicz „Najnowsze wydanie: Kodeks spółek handlowych. Komentarz" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344).

Warto jednak zwrócić uwagę na pojawiające się w doktrynie kontrowersje w sytuacji, gdy jest tylko jeden kandydat na przewodniczącego zgromadzenia. Pisze o tym Mateusz Rodzynkiewicz w swoim komentarzu: „Przyjmuje się niekiedy, że nie ma potrzeby przeprowadzania tajnych wyborów, jeżeli jest tylko jeden kandydat na przewodniczącego zgromadzenia, gdyż wówczas w ogóle nie ma aktu wyboru, a więc jedynego kandydata na funkcję przewodniczącego zgromadzenia można zatwierdzić w drodze aklamacji. Praktykę taką doktryna zasadniczo aprobuje (zob. w odniesieniu do spółki akcyjnej np. J. Frąckowiak, w: K. Kruczalak, Kodeks , 2001, s. 663; J. Szwaja, w: S. Sołtysiński, Kodeks , t. III, s. 839 i powołana tam literatura przedmiotu), natomiast przestrzega przed nią A. Szumański (w: S. Sołtysiński, Kodeks , t. II, s. 571), który dostrzega niedopuszczalność aklamacji w tym, że jest to sprawa osobowa (a jako taka wymaga tajności głosowania - przyp. red). Obiekcja ta wydaje się zasadna, gdyż jakkolwiek aklamacja nie jest wyborem, jednakże jest decyzją w sprawie osobowej. Nie wydaje się jednak, aby zatwierdzenie jedynego kandydata na przewodniczącego zgromadzenia w drodze aklamacji mogło być samodzielną przesłanką do żądania stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia, jest to bowiem uchybienie formalne, niemające żadnego związku z treścią uchwał". Ostatnie twierdzenie znalazło potwierdzenie w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r. (sygn. I ACa 562/2006), który stwierdził, że „Niezgodny z prawem wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia wspólników nie dyskwalifikuje jego uchwał. Tym bardziej jeśli wyboru takiego nie zaskarżono do sądu".

Wydaje się, że do wyboru przewodniczącego zgromadzenia należy stosować ogólne przepisy dotyczące przebiegu zgromadzenia. Wybór przewodniczącego powinien być pierwszym punktem porządku obrad. Przewodniczącym zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna osoba (choć pojawiały się co do tego kontrowersje zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie - patrz orzeczenie SN sygn. C II 2734/34, poglądy A. Kidyby i A. Szajkowskiego oraz przeciwne M. Allerhanda). Może się zgłosić sam, jak również zgłoszenia mogą dokonać wspólnicy. Uchwała o wyborze przewodniczącego zgodnie z art. 245 ksh powinna zapaść bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu lub umowa spółki stanowią inaczej. W sytuacji, gdy ktoś nie zgadza się na wybór, to należy zgłosić nową kandydaturę i ponownie przeprowadzić głosowanie w tej sprawie.

Pamiętać należy również o sytuacji określonej w art. 237 § 1 ksh - Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY