e-prawnik.pl Porady prawne

Wygaśnięcie mandatu radnego

Pytanie:

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W związku z tym przesłał do Rady Miejskiej pismo informujące o tym fakcie. Jak będzie się zatem przedstawiał status radnego i jego późniejszy stan faktyczny? Czy radny taki dalej może zasiadać w Radzie Miejskiej, pracować w komisjach tematycznych i pobierać za to diety? Czy jest niejako zawieszony w próżni do czasu Uchwały Rady Miejskiej mówiącej o wygaśnięciu jego mandatu. W przypadku braku takiej Uchwały decyzję zastępczą podejmie wojewoda. Kiedy można powołać na jego miejsce następnego radnego? Czy odwołanie radnego do NSA wstrzymuje powołanie nowego radnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie mandatu radnego

18.12.2003

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, naruszający ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa powyżej, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu.

Podjęcie tej uchwały przez radę gminy powoduje wygaśniecie mandatu i pozbawienie osoby funkcji radnego. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Uchwałę rady gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego można zaskarżyć do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.). Jednak wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zatem niepowołanie na miejsce radnego, w stosunku do którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu, nowego radnego może nastąpić tylko wyjątkowo. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20000 mieszkańców, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ