Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Osoba prawna ma zawartą umowę użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa. Teraz chciałaby rozwiązać zawartą umowę. Czy może złożyć wypowiedzenie umowy i w ten sposób ją rozwiązać? Czy może dokonać darowizny umowy na rzecz Skarbu Państwa? Jakie w tym przypadku byłaby zobowiązana ponieść koszty (koszty notarialne, podatku od czynności cywilnoprawnych)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa użytkowania wieczystego jest umową terminową i wskazuje okres czasu na jaki została zawarta. Zakładamy również, że umowa użytkowania wieczystego nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. Przesłanki rozwiązania umowy przez dającego właściciela nieruchomości zostały wskazane w ugn, zgodnie z którą właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.

Umowa o użytkowania wieczystego może zostać rozwiązana wskutek zgodnego oświadczenia stron. Zgodnie z art. 77 § 3, jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Użytkowanie wieczyste wygasa również też wskutek konfuzji – czyli przejścia użytkowania wieczystego na właściciela nieruchomości (np. w drodze sprzedaży, darowizny), czy też wskutek nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego. Pamiętać należy, że dokonanie darowizny użytkowania wieczystego również wymaga zgody drugiej strony. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości, a zatem przeniesienie użytkowania wieczystego wymaga formy aktu notarialnego i wpisu do KW. Wysokość taksy notarialnej została wskazana na naszych stronach w narzędziach-wskaźniki- opłaty. Jeżeli miałaby by być to darowizna użytkowania wieczystego, w grę wchodziłby podatek od darowizn oraz, ewentualnie  podatek PCC. Wprawdzie nie znamy całej sytuacji faktycznej, ale w przedstawionym stanie faktycznym, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: