Wyłączenie sędziego

Pytanie:

Mieszkam za granicą i 9 grudnia doręczony mi został pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na 30 grudnia. Termin ten mi niestety nie pasuje, czy mogę wnosić o jego zmianę? Kiedy mogę występować o zmianę sędziego orzekającego w mojej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W dniu 10 grudnia 2005 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące postępowania w sprawach o rozwód i separację. W chwili obecnej sąd nie jest zobowiązany wezwać strony  na  posiedzenie pojednawcze przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w sprawach o rozwód i separacje stosować można przepisy o mediacji.  

Jeżeli sąd uzna, iż istnieją przesłanki na utrzymanie małżeństwa, wówczas może skierować strony do mediacji, której celem będzie pojednanie małżonków.

W sytuacji, gdy pogodzenie się małżonków nie jest możliwe przedmiotem mediacji mogą być sprawy dotyczące zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w  wyroku orzekającym rozwód lub separację. Skierowanie na mediacje w celu ugodowego rozstrzygnięcia tych spraw jest dopuszczalne w każdym stadium postępowania.  

W sytuacji, gdy wyznaczony termin rozprawy jest dla jednej ze stron niekorzystny z powodu jej choroby lub pobytu za granicą, strona ta winna skierować do sądu pismo z prośbą o odroczenie rozprawy. W piśmie tym strona winna wykazać zaświadczeniem lekarskim (w przypadku choroby) lub przy pomocy innych dowodów (np. pismo z  zakładu pracy), iż w  wyznaczonym przez sąd terminie strona nie będzie mogła uczestniczyć w rozprawie na skutek okoliczności, której nie może przezwyciężyć. 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w rozpoznaniu sprawy przepisy prawa przewidują sytuacje, w których sędzia powinien być bezwzględnie wyłączony od rozpoznawania konkretnej sprawy cywilnej.

Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

  1. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

  2. w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

  3. w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  4. w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

  5. w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. 

Niezależnie od tych okoliczności strona może również występować z wnioskiem o wyłączenie sędziego, jeżeli między jedną ze stron lub jej przedstawicielem a sędzia zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Ocena, czy w danej sytuacji zachodzi stosunek osobisty, który uzasadnia wyłączenie sędziego jest bardzo trudna. Przez stosunek osobisty rozmieć należy zarówno stosunek emocjonalny (faworyzowanie lub wyraźna niechęć w stosunku do jednej ze stron), jak też stosunek natury gospodarczej (np. powiązania kredytowe). Nie można jednak uważać za stosunki osobiste kontaktów zawodowych sędziego z adwokatami, ławnikami lub prokuratorami.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Od momentu wniesienia wniosku o wyłączenie aż do chwili jego rozpoznania przez sąd, w którym sprawa się toczy, sędzia którego wniosek dotyczy nie powinien dokonywać żadnych czynności w sprawie, za wyjątkiem tych, których niedokonanie naraziłoby stronę na szkodę lub uniemożliwiłoby, bądź znacznie utrudniło rozstrzygnięcie sprawy lub wykonanie orzeczenia (tzw. czynności nie cierpiące zwłoki).  

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie ponowny wniosek można złożyć w sytuacji, gdy nastąpiły istotne zmiany okoliczności stanowiących przyczynę wyłączenia sędziego. W przeciwnym wypadku, tj. gdy wniosek oparty jest na tych samych okolicznościach lub jest oczywiście bezzasadny podlega odrzucenia bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Dariusz

6.2.2014 8:5:50

Re: Wyłączenie sędziego

Witam. Chce skierować sprawę ponownie do sądu o widywania się z dziećmi, jakieś dwa miesiące temu zapadł wyrok że mogę widywać się z dziećmi w jedną sobotę w miesiącu na 3 godz, do tego nie mogę zabierać je do własnego domu, ponieważ moja była żona nie życzyła sobie tego, powód - mam przyjaciółkę, ale nie przeszkadza to żebym w mróz chodził po ulicach z dziećmi. Chcę przed założeniem sprawy wykluczyć tą sędzinę z rozpatrywania mojej sprawy i czy mogę wskazać przykładowa jakiegoś sędziego byle nie kobietę, są stronnicze. Z góry dziękuje.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: