Wymiana dowodu osobistego po zawarciu małżeństwa

Pytanie:

"Jestem w siódmym miesiącu ciąży zagrożonej poronieniem w związku z czym przebywam na zwolnieniu lekarskim. Za kilka dni wychodzę za mąż, a co za tym idzie pragnę przyjąć nazwisko męża. W związku z tym muszę dokonać wymiany dowodu osobistego. Problem polega na tym, że mieszkam w mieście X, a jestem zameldowana na pobyt stały w mieście Y oddalonym o 200 km. Lekarz nie wyraża zgody na mój wyjazd poza granice miasta X. Czy jest jakakolwiek możliwość, aby dokonać zmiany dowodu w mieście X, bądź też aby dokonać tego przez pełnomocnika? "

Odpowiedź prawnika: Wymiana dowodu osobistego po zawarciu małżeństwa

Na podstawie art. 40 ust. 1. pkt 1. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (między innymi jest to nazwisko danej osoby). W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę (to znaczy od dnia doręczenia aktu zawarcia małżeństwa z uwzględnieniem nowego nazwiska). Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu ustawy organem gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściwość miejscową organu, ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Ponieważ dana osoba jest zobowiązana do zameldowania w miejscowości, gdzie znajduje się miejsce jej stałego pobytu (można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu), to urzędy określają swą właściwość właśnie na podstawie zameldowania.

Kwestie trybu postępowania w sprawach dowodów osobistych reguluje szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. Regulacje te obowiązują do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Jak stanowi § 1 ust. 1. tego rozporządzenia: Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Jak jednak dalej wskazuje § 1 ust. 2a, wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe. Organ gminy, o którym mowa powyżej, przekazuje wniosek do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - do ostatniego miejsca jego pobytu stałego. W każdym jednak przypadku, wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

Inaczej jest jednak z odbiorem dowodu osobistego, przewidziano bowiem bezwzględny obowiązek osobistego odebrania tego dokumentu. Co do możliwości ustanowienia pełnomocnika, to strona może działać w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Ponieważ ustawodawca wyraźnie przewidział konieczność osobistego działania przy odbiorze dowodu osobistego, to ustanowienie pełnomocnika do tej czynności nie będzie możliwe.

 

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika