Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

Pytanie:

Pracodawca zatrudnia młodocianych którzy odbywają praktyczną naukę zawodu i dokształcają się w szkole zasadniczej. szkoła skierowała do pracodawcy pismo informujące iż dwaj uczniowie w okresie od 01.09.2008 do 14.11.2008 opuścili bez usprawiedliwienia po odpowiednio od 20 do 32 godzin lekcyjnych. Jak wynika z przepisów po podpisaniu umowy pracodawca umożliwia pracownikowi dokształcanie się w różnych formach a czas ten wliczany jest do czasu pracy młodocianego. Czy pracodawca może pozbawić młodocianego części wynagrodzenia w związku z jego nieobecnością na zajęciach szkolnych co jest równoznaczne z nieobecnością w pracy. I czy może tego dokonać np. w rozliczeniu za miesiąc grudzień mimo iż nieobecności wystąpiły w miesiącach wrzesień, październik i listopad a szkoła zawiadomiła o powyższym fakcie w miesiącu grudniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.), młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, wynosi:

  1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Nieobecność w szkole nie uprawnia więc pracodawcy do obniżenia z tego tytułu wynagrodzenia. Pracodawca może jednak takim pracownikom (opuszczającym zajęcia szkolne) potrącić z pensji karę pieniężną zgodnie z art. 87 kodeksu pracy(kp_. Jest to bowiem rodzaj kary porządkowej (art. 108 kp). Ponadto wolno mu rozwiązać z młodocianym stosunek pracy na mocy art. 196 kodeksu. Trzeba o tym powiadomić jego ustawowego opiekuna, szkołę, a jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: