Wynagrodzenie za pracę w czasie aresztowania

Pytanie:

Pracownik będący w delegacji zagranicznej jako kierowca został zatrzymany w areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy. Czy w związku z tym przysługuje mu nadal wynagrodzenie za pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 66 § 1 kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. Upływ trzeciego miesiąca nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, co oznacza, że do tego momentu pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy ani rozwiązać go bez wypowiedzenia, chyba że pracodawca wcześniej rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Okres trzech miesięcy trwania tymczasowego aresztowania należy liczyć od dnia zatrzymania pracownika. W okresie tymczasowego aresztowania pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia. Natomiast na podstawie art. 552 k.p.k. może żądać od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, spowodowane wykonaniem środka zabezpieczającego, o ile owo zastosowanie tymczasowego aresztowania było niewątpliwie niesłuszne.

Zgodnie z uchwałą z dnia 18 lutego 1976 r. OSNCP 1976, nr 7 - 8 poz. 160, 1977 nr 3, s. 66), pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3 - miesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, nie traci prawa do ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: