Wypłata dla członka zarządu spółki z o.o.

Pytanie:

W spółce z o. o. jeden z członków zarządu przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim (od 01.01.2010 - 31.01.2010). Jako członek zarządu otrzymuje co miesiąc (oprócz pensji z tytułu umowy o pracę) wypłatę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Wypłata ta ma formę ryczałtową (bez względu na liczbę posiedzeń).Czy w takiej sytuacji należy się mu wypłata z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powołanie członka zarządu jest zawiązaniem więzi organizacyjnej ze spółką, natomiast ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie umowy cywilnej lub zawarcie umowy o pracę tworzą oddzielne, chociaż równoległe ze stosunkiem organizacyjnym stosunki. Wskazuje na to chociażby art. 203. ksh, zgodnie z którym członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Obie więzi prawne, tj. stosunek organizacyjny i stosunek pracy (lub cywilny) są wobec siebie równoległe, co oznacza iż pomimo iż jeden wynika z drugiego, to nie są ze sobą powiązane, a orzecznictwo wręcz podkreśla ich odrębność. (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 roku sygnatura akt I PKN 171/99, OSNAPiUS 2000/21 poz. 785, Prawo pracy i prawo socjalne - Przegląd orzecznictwa 2000/8 str. 4, Monitor Prawniczy 2000/1 str. 7, Rejent 2000/10 str. 149)

Powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ nie oznacza nawiązania stosunku pracy w drodze powołania w rozumieniu art. 68 kp, lecz może być tylko powierzeniem funkcji organu spółki, a członkostwo w zarządzie spółki jest stosunkiem odrębnym od stosunku pracy - mogą one współistnieć ze sobą, lecz może być też tak, że członkostwu w zarządzie nie towarzyszy stosunek pracy. W szczególności obowiązek członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczący wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki, może wynikać bezpośrednio z art. 201 § 2 ksh, jeżeli nie została z takim członkiem zarządu zawarta umowa o pracę lub inna umowa.

Wobec tego to umowa zawarta ze wspólnikiem bądź w akcie powołania wspólnika, bądź np. w umowie zawartej z Radą Nadzorczą lub innym organem, zależnie od statutu tej konkretnej spółki, określa prawa i obowiązki stron, w tym kiedy należy się wynagrodzenie określone w stanie faktycznym jako „ryczałt". Nie ma znaczenia tutaj, że jednocześnie do wspólnika mają zastosowanie przepisy prawa pracy o urlopach i zasiłkach chorobowych na mocy umowy o pracę. Ryczałt bowiem może być przewidziany za samo pełnienie funkcji członka zarządu, niezależnie od tego, czy w danym okresie członek zarządu dokonywał czynności w ramach pełnienia funkcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY