Wypowiedzenie umowy wzajemnej

Pytanie:

W jaki sposób możliwe jest wypowiedzenie umowy wzajemnej, o której mowa w art. 487 § 2 kc?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 487 § 2 kc: Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Znajdą tu zastosowanie przepisy o Wykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań wzajemnych (Księga trzecia, Tytuł VII., Dział III Kodeksu cywilnego).

W kwestii prawa do odstąpienia od umowy wzajemnej należy zwrócić uwagę na fakt, iż uprawnienia przysługujące stronie odstępującej różnią się w zależności od okoliczności, których zaistnienie stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. Kodeks Cywilny rozróżnia dwie podstawowe kategorie przyczyn: takie, za które strona ponosi odpowiedzialność oraz takie, które są niezależne od odpowiedzialności stron.

Do pierwszej kategorii należy zaliczyć zwłokę dewelopera. Zgodnie z art. 476 kc zwłoka jest to opóźnienie w spełnieniu świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik.

Jeżeli strona dopuści się zwłoki w spełnieniu świadczenia, zgodnie z art. 491 § 1 druga strona będzie uprawniona do wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od umowy. Należy zaznaczyć, iż mimo upływu wyznaczonego terminu nadal będzie można żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody.

Innym przypadkiem okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy jest niemożliwość świadczenia. Zgodnie z art. 493 § 1 kc druga strona będzie mogła, według swego wyboru, żądać naprawienia szkody lub od umowy odstąpić

Zgodnie z art. 495 kc tym przepisem, jeżeli świadczenie strony stanie się niemożliwe, utraci ona prawo do żądania zapłaty. Jeżeli zapłatę już otrzymała to zobowiązany jest do jej zwrotu. W przypadku takiej sytuacji druga strona nie musi składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 475 kc: Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Zatem zobowiązanie wygaśnie z mocy prawa, a nie na mocy oświadczeń woli stron.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY