Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

Pytanie:

Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła dla lokali użytkowych stawkę eksploatacyjną dwa razy wyższą niż w przypadku lokali mieszkalnych. W związku z utrzymaniem lokali użytkowych spółdzielnia nie ponosi dodatkowych kosztów; ponadto użytkownicy tych lokali nie korzystają z klatek schodowych, oświetlenia, sprzątania, itp. W statucie spółdzielni nie ma uregulowanego sposobu naliczania stawek eksploatacyjnych i spółdzielnia nie posiada regulaminu naliczania tych opłat. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ustalić inne stawki eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych, a inne dla lokali użytkowych (bez uzasadnienia)? Jakie przepisy prawa spółdzielczego regulują wysokość stawki eksploatacyjnej i jakie dopuszczają możliwości różnicowania stawek eksploatacyjnych mieszkań i lokali użytkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustalania stawek czynszowych odsyła do uregulowań statutu. Tak więc w postanowieniach statutu należy szukać wszelkich podstaw do ustalania stawek czynszowych. W braku postanowień statutowych, podstawa ustalenia stawek czynszowych powinna znajdować się w umowie ze spółdzielnią. Stawki czynszowe ustalane na podstawie statutu uchwalane są w drodze uchwały. Zgodnie z prawem spółdzielczym, od uchwał w sprawach między członkiem a spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym do organu określonego w statucie, chyba że statut wyłącza lub ogranicza to uprawnienie. Statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrz spółdzielczego, a w szczególności terminy wnoszenia i rozpatrzenia odwołania. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w ustawie lub w statucie spółdzielni. Jeżeli wymagane jest doręczenie pisemnego zawiadomienia, termin ten biegnie od daty doręczenia zawiadomienia zawierającego pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym w statucie terminie i o skutkach jego niezachowania. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz spółdzielczego, członek spółdzielni może wystąpić na drogę sądową. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrz spółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY