Wzór uchwały na wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu za posiedzenia.

Pytanie:

"Czy jesteście w stanie Państwo przesłać mi wzór uchwały na wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu za posiedzenia?"

Odpowiedź prawnika: Wzór uchwały na wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu za posiedzenia.

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 ze zm.) dalej zwaną: ,,k.s.h.” z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) zwaną dalej : ,,k.c.” oraz w oparciu o poglądy doktryny prawa i orzecznictwa sądowego

W załączeniu znajduje się projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu odbytych przez nich posiedzeń.

Zwracamy jednak uwagę, iż naszym zdaniem tego rodzaju uchwała aby była skuteczna i ważna - z uwagi na jej przedmiot, a to prawo członków do pobierania wynagrodzenia za posiedzenia - powinna być podjęta, co najmniej przez Zgromadzenie Wspólników lub pełnomocnika spółki powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

W praktyce członkowie zarządu spółki z tytułu odbytych przez nich posiedzeń pobierają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu na podstawie Regulaminu Zarządu Spółki wprowadzonego Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta przez zarząd w własnej sprawie może prowadzić do obejścia prawa i spotkać się z zarzutem nieważności.

W literaturze przedmiotu istniej pogląd, iż uchwały mają charakter czynności prawnych. Nie są czynnościami prawnymi te uchwały, których treść nie zawiera woli wywołania skutków prawnych, np. uchwała wyrażająca podziękowanie ustępującemu prezesowi za długoletnią pracę. Uchwały stanowią odrębne czynności prawne, które - podobnie jak umowy - obejmują oświadczenia woli więcej niż jednego podmiotu, jednak w odróżnieniu od umów do prawnej skuteczności uchwały nie jest konieczne, aby oświadczenia woli wszystkich członków organu były zgodne.

Należy zwrócić uwagę, iż , o ile w procesie prowadzenia spraw spółki zarząd nie może być całkowicie wyłączony, o tyle w wyjątkowych przypadkach spółka może być reprezentowana przez radę nadzorczą (art. 210 § 1 k.s.h.), jak również przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników (art. 253 k.s.h.).

W tym miejscu należy powołać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2013 r. (I ACa 559/2013 LexPolonica nr 8149878), który stwierdził, że:

,,1. Art. 210 § 1 k.s.h. ogranicza prawo reprezentacji spółki przez zarząd w razie zawierania umowy między spółką, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim. Przepis ten nie różnicuje czynności prawnych, wobec czego dotyczy wszystkich umów między spółką a członkiem zarządu, bez względu na to, czy mają związek z funkcją pełnioną przez niego w zarządzie spółki. Ochrona polega w tym wypadku na wyeliminowaniu możliwości działania członka zarządu w podwójnej roli: reprezentanta interesów spółki i reprezentanta własnych interesów, dzięki czemu zapobiega przed nadużyciami, do jakich mogłoby dojść w związku z kierowaniem się przez członka zarządu interesem własnym, pozostającym w sprzeczności z interesem spółki. 

2. Pełnomocnictwem z art. 210 § 1 k.s.h. objęte są tylko czynności prawne i spory, w których kontrahentem spółki jest członek jej zarządu. Pełnomocnik spełnia we wskazanym zakresie niejako funkcję zastępczego zarządcy w celu wykonania ściśle określonych czynności, które z natury rzeczy należą do sfery kompetencji zarządu jako organu spółki.”

 

 

 

Uchwała nr … zarządu ………….sp. z o.o. 

z siedzibą w ……….. z dnia ………. 
w sprawie wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu odbytych przez nich posiedzeń. 
Zarząd uchwala

§ 1
1. Członkom zarządu … sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w kwocie … z tytułu odbytych przez członków zarządu posiedzeń. 
2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zgromadzenia członków zarządu, członek zarządu zobowiązany jest powiadomić zarząd o tym fakcie na piśmie co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia. Dwie kolejno nieusprawiedliwione nieobecności powodują utratę wynagrodzenia za dany miesiąc. 
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po upływie miesiąca kalendarzowego, nie później niż drugiego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podpisaniaZespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika