Zamówienie publiczne a zasada jawności

Pytanie:

Zgodnie z procedurą zamawiający otwiera kolejne oferty które wpłynęły do zamawiającego i odczytuje określony zakres informacji. Jaki zakres informacji powinien być odczytany podczas otwarcia przetargu? Czy oferent lub nie uczestniczący czynnie w przetargu ,po zakończeniu otwarcia wszystkich ofert ma prawo do wglądu w inne oferty biorące udział w przetargu? Jaki zakres informacji powinien mu być udostępniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ustawy o zamówieniach publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W związku z powyższym przy otwarciu przetargu należy ujawnić w/w informacje.

Informacje dotyczące przedsiębiorcy ubiegającego się o realizację zamówienia publicznego, stają się więc informacjami publicznymi. Faktyczna dostępność informacji na temat danego przedsiębiorcy zależy od zastrzeżenia jakie ma on prawo złożyć w trybie art. 8 ust. 3 w/w ustawy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone wyrokiem Zespołu Arbitrów – Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 8 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-308/06) zgodnie, z którym zasada jawności oznacza na etapie wstępnym postępowania obowiązek ujawniania informacji o podejmowanych zamówieniach, w kolejnych etapach oznacza obowiązek jawności dokumentacji konkretnego postępowania zarówno dla innych wykonawców jak i dla wszystkich zainteresowanych nawet w postępowaniu nieuczestniczących, wreszcie po zakończeniu postępowania wyraża się obowiązkami sprawozdawczymi ciążącymi na zamawiających.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: