e-prawnik.pl Porady prawne

Zaprzestanie działalności rolniczej

Pytanie:

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaprzestanie działalności rolniczej

W myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników uznaje się, iż rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawił swoje grunty lub małżonka, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków,

osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zaprzestanie działalności rolniczej

nina

26.2.2013 15:17:25

Re: Zaprzestanie działalności rolniczej

jjeśli komornik zajmie moje gospodarstwo rolne to czy będe mogła wystąpić do KRUS o przyznanie mi emerytury mam 59 lat i wiem że mogę przejść tylko czy to będzie zaprzestanie działalności jeśli już nie będe miała gospodarstwa


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ