Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Pytanie:

"Zarządca sądowy nieruchomością złożył w sądzie sprawozdanie za rok 2012. Ja wniosłem o nie zatwierdzenie (odrzucenie) sprawozdania. Jakie rodzi konsekwencje dla zarządcy sądowego, jeżeli sąd nie zatwierdzi jego sprawozdania?"

Odpowiedź prawnika: Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają bezpośrednich sankcji, jakie mogą dotknąć zarządcę w przypadku nie zatwierdzenia przez sąd sprawozdania z zarządu nieruchomością. Art.938 §2 k.p.c. odnosi się jedynie do sytuacji, w której zarządca bez usprawiedliwionej przyczyny nie złożył w oznaczonym terminie sprawozdania lub nie wykonał innych przez sąd wydanych poleceń, przez co może być skazany na grzywnę.

Nie oznacza to jednak, że odmowa zatwierdzenia sprawozdania zarządcy przez sąd nie pociągnie za sobą żadnych skutków. Sąd ocenia złożone sprawozdanie pod kątem prawdziwości, rzetelności, prawidłowości oraz celowości dokonanych czynności. Zgodnie z art. 935 k.p.c. §1 zarządca nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ponadto, wolno mu zaciągać tylko takie zobowiązania, które mogą być zaspokojone z dochodów z nieruchomości i są gospodarczo uzasadnione. (art. 935 §2 k.p.c.)

Sąd może przyjąć sprawozdanie lub odrzucić je w całości albo części. Decydując się na odrzucenie sprawozdania uznaje, że zarządca podjął nieprawidłowe działania, co może być podstawą do wyciągnięcia przeciwko niemu konsekwencji.

Zgodnie z art. 931 §2 k.p.c., jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę; to samo tyczy się ustanowionego zarządcy. Odrzucenie sprawozdania przez sąd może być podstawą do uznania, że zarządca nie wykonuje prawidłowo swych obowiązków, co z kolei może stać się przyczyną odjęcia mu zarządu.

Ponadto, sąd – jako podmiot sprawujący nadzór nad działalnością zarządcy – może zobowiązać go do dokonania określonych czynności celem wykonywania prawidłowego zarządu. Jeżeli zarządca nie wykona poleceń sądu, narazi się na grzywnę z art. 938 par. 2 k.p.c.

Powyżej opisane sankcje mają na celu przywrócenie prawidłowego zarządu rzeczą. Istnieje także możliwość pociągnięcia zarządcy do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania przez niego obowiązków, na mocy art. 938. §1. Odpowiedzialność ta może powstać wyłącznie w drodze odrębnego procesu. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika