e-prawnik.pl Porady prawne

Zarządzanie lokalami i wspólnotami a VAT

Pytanie:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza lokalami mieszkalnymi, komunalnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT czynsz za lokal mieszkalny, koszty zarządu i fundusz remontowy podlegają opodatkowaniu VAT, czy są zwolnione, czy też nie stanowią usługi, ani dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarządzanie lokalami i wspólnotami a VAT

Zgodnie z poz. 4 załącznika nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od podatku” do ustawy o podatku do towarów usług (VAT), zwolnione są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (PKWiU ex 70.20.11).

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11).

Odnośnie natomiast wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994. o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, jednakże wyżej przywołany przepis art. 6 ustawy o własności lokali, nadaje takim wspólnotom ułomną zdolność prawną polegającą na tym, że mogą one nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Każdy z członków wspólnoty obowiązany jest do ponoszenia dwojakiego rodzaju kosztów. Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody (w części wspólnej); ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną właściciele lokali zobowiązani są wpłacać zaliczki w formie bieżących opłat. Z zaliczek tych pokrywane są opłaty za media i inne usługi nabywane przez członków wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa nie dokonuje sprzedaży, ani nie wykonuje usług na rzecz członków wspólnoty, nie pobiera też czynszu od właścicieli lokali. Kwoty wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i poszczególnych wyodrębnionych lokali, stanowią partycypację w kosztach wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków. Kwoty te nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast za usługi, przyjmuje się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zgodnie z objaśnieniami wstępnymi do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługami są jedynie czynności skierowane na zewnątrz, dla potrzeb innych podmiotów. Czynności wykonywane przez członków wspólnoty dla zaspokojenia własnych potrzeb, nie są przedmiotem klasyfikacji statystycznej usług. Takimi czynnościami są czynności wykonywane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej wyłącznie w imieniu i na rzecz tej wspólnoty (tak: Informacja Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 lipca 2004 r., PP/443-12/04).

 

Potrzebujesz porady prawnej?