e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady wyborów na sołtysa

Pytanie:

Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady wyborów na sołtysa

1.2.2007

Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zgodnie zaś z art. 35 w/w ustawy organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej - w statucie uchwalonym przez Radę Gminy określone powinien być termin zwołania zebrania sołeckiego przez Radę gminy, zasady zgłaszania kandydatów, głosowania i ich wyboru,
  3. organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zasady wyborów na sołtysa

Mariusz Kwaśniews

21.5.2011 8:49:16

Re: Zasady wyborów na sołtysa

interesuje mnie czy podczas wyborów sołtysa wtedy gdy kandydatów jest więcej niż dwóch to czy jest przeprowadzana tylko jedna tura i przechodzi ten który ma najwięcej głosów, niezależnie czy jest to więcej niż połowa czy też nie czy może musi być przeprowadzona druga tura już tylko z dwoma kandydatami

Re: Zasady wyborów na sołtysa

starsza

21.1.2011 20:41:25

Re: Zasady wyborów na sołtysa

Interesuje mnie,czy przy jednakowej ilości głosów dla dwóch kandydaów uniewaznia się wybory i robi następne,czy preprowadza dogrywkę?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ