Zasady zakładania parku miejskiego i zoo

Pytanie:

Przyjęto budżet miasta, w którym zapisano "ogrodzenie parku". Z nieoficjalnych doniesień wiem, że ogrodzenie podyktowane zostało wymogami przepisów o ogrodach zoologicznych? W centrum miasta znajduje się Park zwany 1000-lecia (2-3 ha i nie ogrodzony, z każdej strony park okalają ulice przy której znajdują się osiedla mieszkaniowe ). W tym parku z okazji organizacji dożynek centralnych zorganizowano wystawę zwierząt leśnych stawiając klatki drewniane i zagrody dla zwierząt. Zdecydowano, że dla dobra dzieci nie będzie się tych tymczasowych obiektów rozbierać i tak ta gehenna dla tych zwierząt trwa do dziś. Po czasie przyjęto, że w Parku jest minii zoo. Czas użytkowania tych tymczasowych obiektów to 30 lat. Z okazji centralnych dożynek wybudowano amfiteatr, którego stan techniczny na dzień dzisiejszy jest dobry - wymaga tylko remontu bieżącego, ponieważ Miejski Ośrodek Kultury zaprzestał (od 2 lat) robót remontowych na tym obiekcie. Dwa lata temu włodarze miasta stwierdzili, że lepszym rozwiązaniem jest zakupienie sceny rozbieranej, a amfiteatr w parku rozebrać. Teraz pod zadaniem "ogrodzenie parku 1000-lecia" ukrywa się inne zadania jak rozbiórka amfiteatru, remont klatek, zagród a nawet przenoszenie klatek w głąb parku. Czy można przepisami prawnymi zgłosić te nieprawidłowości włodarzom miasta czy też prokuraturze? W świetle powyższego czy park można ogradzać? W mojej ocenie teren winien być otwarty, ale brakuje mi podstawy prawnej. Czy w parku można utrzymywać (wbrew logice) tymczasowe mini zoo? Na jakie przepisy (wytyczne) mozna by było się powołać, aby nie dopuścić do cichego przemienienia parku na minii zoo? W mojej ocenie minii zoo nie ma prawa bytu w parku i winno być jak najszybciej przeniesione na inny teren miasta (rogatki miasta). Obiekt amfiteatru nie stwarza żadnego zagrożenia dla życia ludzkiego, jest w stanie dobrym. Na jakie przepisy można by powołać się, aby zapobiec rozbiórce tego obiektu? Jakie są procedury prawne, aby obiekt rozebrać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca nie uregulował kwestii zakładania parków miejskich, tj. czy mogą one być ogradzane czy nie. To, że park będzie ogrodzony nie oznacza, iż nie będzie wstępu na jego teren. Ogrodzenie parku może być podyktowane m. in. względami bezpieczeństwa czy porządku publicznego.

Ogradzając teren parku gmina działa jako inwestor, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Właściciele nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania będą stronami postępowania administracyjnego. Pozostali mieszkańcy miasta nie mają w zasadzie środków prawnych, by zapobiec zmianom. Może to jednak nastąpić w ramach różnych inicjatyw obywatelskich.

Podobnie sprawa rozbiórki amfiteatru regulowana będzie przepisami prawa budowlanego i w ramach tego postępowania właściciele sąsiednich nieruchomości mogą działać. Należy jednak pamiętać, iż gmina jako właściciel tego terenu ma prawo samodzielnie decydować o podjęciu i zakresie inwestycji. W ramach postępowania administracyjnego dotyczącego robót budowlanych trudno raczej kwestionować słuszność decyzji władz miasta co do ogrodzenia terenu i rozbiórki budowli.  

Ustawodawca uregulował natomiast sprawę ogrodów zoologicznych – w ustawie o ochronie przyrody. Ogrody zoologiczne podlegają ochronie w celu zapewnienia ich prawidłowej działalności i rozwoju. 

W szczególności na terenie ogrodu zoologicznego obowiązuje zakaz:

  1. wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością; 

  2. zmniejszenia obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego na rzecz działalności niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem; 

  3. zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie stosunków wodnych, w tym obniżenia poziomu wód gruntowych; 

  4. zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie powierzchni ziemi, wód i powietrza; 

  5. wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, wpływających szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.  

Przede wszystkim jednak utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także opinii organizacji zrzeszającej przedstawicieli ogrodów botanicznych lub zoologicznych. Nie wiemy, czy te wymagania zostały spełnione.

W świetle opisanej sytuacji ogrodu zoologicznego należałoby poinformować o tych faktach wojewodę, który może skontrolować zoo oraz ministra środowiska, który może cofnąć zezwolenie. Należy także powiadomić inspekcję weterynaryjną, która sprawuje nadzór nad postępowaniem ze zwierzętami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY