Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

Pytanie:

Czy jest możliwe zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 55 prawa budowlanego przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

a) wzniesienie obiektu budowlanego wymagało pozwolenia na budowę i należą one do określonych kategorii ujętych w załączniku do ustawy

b) jeśli w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego nałożono obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

c) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Jedną z kategorii budynków, które wymagają pozwolenia na użytkowanie są budynki mieszkalne z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z opisu sprawy wynika, że Pana lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, a zatem musi zostać wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Z wnioskiem o udzielenia pozwolenia na użytkowanie ma wystąpić inwestor, a w tym przypadku jest nim deweloper. Również art. 57 ust. 7 prawa budowlanego przewidujący karę na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest adresowany do inwestora. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. II OSK 1046/2009). Swoje stanowisko sąd argumentował tym, że z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego stanowiącego, że stroną w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie jest wyłącznie inwestor wynika, że do kręgu stron postępowania w sprawie, której przedmiotem będzie zastosowanie kary pieniężnej należy zaliczyć również tylko inwestora. W innym orzeczeniu sąd podkreślił, że nie ma znaczenia dla wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub jego części fakt, że inwestor przekazał obiekt do użytkowania osobie trzeciej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. II SA/Bk 1022/2005).

W odniesieniu do Pana pytania warto przytoczyć jeszcze jedno orzeczenie NSA. W wyrok z dnia 3 grudnia 2009 r. (sygn. II OSK 1169/2009) sąd stwierdził, że „Składowanie w budynku elementów wyposażenia, połączone nawet z nocowaniem w tym budynku, w celu pilnowania tegoż wyposażenia czy też w celu nadzorowania miejsca budowy nie może być utożsamione z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane".

W zakresie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania ukaranym może być inwestor.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

hyhyhyrerer

17.3.2016 16:5:4

Re: Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

sa strony gdzie mozna za free uzyskac porade......pozdr


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: