Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Pytanie:

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta z Ukrainy wymaga wydania zgody na pracę przez polskie władze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawową regulacją dotycząca zatrudnienia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415).

Formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej załatwia pracodawca, zainteresowany zatrudnieniem obcokrajowca. Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (art. 88a ust. 1). Zezwolenie takie wydawane jest przez marszałka województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę danego pracodawcy ubiegającego się o zezwolenie. Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia jest dwufazowe i obejmuje otrzymanie przez pracodawcę przyrzeczenia, a następnie uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie Polski (dla cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii europejskiej) lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy (dla cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej).

Zezwolenie dotyczy wykonywania pracy przez cudzoziemca. W rozumieniu cytowanej ustawy wykonywanie pracy to m.in. zatrudnienie (wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą - art. 2 ust. 1 pkt 43), wykonywanie innej pracy zarobkowej (wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. - art. 2 ust. 1 pkt 11).

Jednak jak wskazuje art. 87 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony m.in. cudzoziemiec posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością przybywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 53 ust. 1 pkt 16 o cudzoziemcach).

Reasumując, student studiów stacjonarnych, będący obywatelem Ukrainy, zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Analogicznie, student studiów niestacjonarnych, taką zgodę będzie musiał uzyskać. Oczywiście obowiązek uzyskania zgody przez studenta niestacjonarnego będzie istniał w przypadku, gdyby obywatel ukraiński nie spełniał innych warunków zwalniających go z tego wymogu. Warunki zwolnienia z tego obowiązku znajdują się w następujących aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415);

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116 i z 2007 r., Nr 120, poz. 824);

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 21.1.2005

  Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom (...)

 • 5.5.2011

  Umowa komisu

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

 • 18.6.2012

  Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

  Jak kodeks pracy charakteryzuje stosunek pracy? W art. 22 Kodeksu pracy w § 1 stwierdzono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju (...)

 • 27.4.2018

  Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

  Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim, są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych (...)