Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

Pytanie:

"W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować o nie zatwierdzeniu sprawozdania i zobowiązaniu zarządu do przeprowadzenia badania bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania do 30.06 (jeśli rok finansowy kończy się 31.12) i nie niesie zagrożeń dla spółki. W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować o nie zatwierdzeniu sprawozdania i zobowiązaniu zarządu do przeprowadzenia badania bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania do 30.06 (jeśli rok finansowy kończy się 31.12) i nie niesie zagrożeń dla spółki."

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 53 ust. 1 zd. 1 ustawy o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy [podkreślenie – e-prawnik] od dnia bilansowego.

Z powyższego wynika jedynie termin końcowy na zatwierdzenie sprawozdania. W razie uchybienia temu terminowi, osoby odpowiedzialne podlegają odpowiedzialności karnej w oparciu o przepisy art. 77-79 ustawy o rachunkowości.

W drugiej kolejności, należy wskazać na treść art. 64 ustawy o rachunkowości, który zawiera listę podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego. Zakładamy, ze przedmiotowa spółka nie zalicza się do takich podmiotów. Przepis ten wskazuje obligatoryjność badania sprawozdania w stosunku do wymienionych podmiotów, nie zawiera natomiast zakazu badania sprawozdania finansowego przez podmiotu w nim nie wymienione. Kwestia fakultatywnego badania sprawozdania finansowego była nawet przedmiotem pozytywnych interpretacji podatkowych związanych z zaliczeniem wydatków na ten cel do kosztów podatkowych.

W trzeciej kolejności brak zatwierdzenia sprawozdania w przepisanym terminie powoduje brak możliwości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto oraz brakiem możliwości wystąpienia z roszczeniem o wypłatę dywidendy (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowosci).

Wreszcie zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

W konkluzji nie ma podstaw do uznania uchwały opisanej w pytaniu za niezgodną z prawem - niemniej brak zatwierdzenia spowoduje szerego niekorzystnych dla spółki konsekwencji oraz nałoży dodatkowe obowiązki.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika