Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

Pytanie:

W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować o nie zatwierdzeniu sprawozdania i zobowiązaniu zarządu do przeprowadzenia badania bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania do 30.06 (jeśli rok finansowy kończy się 31.12) i nie niesie zagrożeń dla spółki. W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować o nie zatwierdzeniu sprawozdania i zobowiązaniu zarządu do przeprowadzenia badania bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania do 30.06 (jeśli rok finansowy kończy się 31.12) i nie niesie zagrożeń dla spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 53 ust. 1 zd. 1 ustawy o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy [podkreślenie – e-prawnik] od dnia bilansowego.

Z powyższego wynika jedynie termin końcowy na zatwierdzenie sprawozdania. W razie uchybienia temu terminowi, osoby odpowiedzialne podlegają odpowiedzialności karnej w oparciu o przepisy art. 77-79 ustawy o rachunkowości.

W drugiej kolejności, należy wskazać na treść art. 64 ustawy o rachunkowości, który zawiera listę podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego. Zakładamy, ze przedmiotowa spółka nie zalicza się do takich podmiotów. Przepis ten wskazuje obligatoryjność badania sprawozdania w stosunku do wymienionych podmiotów, nie zawiera natomiast zakazu badania sprawozdania finansowego przez podmiotu w nim nie wymienione. Kwestia fakultatywnego badania sprawozdania finansowego była nawet przedmiotem pozytywnych interpretacji podatkowych związanych z zaliczeniem wydatków na ten cel do kosztów podatkowych.

W trzeciej kolejności brak zatwierdzenia sprawozdania w przepisanym terminie powoduje brak możliwości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto oraz brakiem możliwości wystąpienia z roszczeniem o wypłatę dywidendy (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowosci).

Wreszcie zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

W konkluzji nie ma podstaw do uznania uchwały opisanej w pytaniu za niezgodną z prawem - niemniej brak zatwierdzenia spowoduje szerego niekorzystnych dla spółki konsekwencji oraz nałoży dodatkowe obowiązki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: