Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Pytanie:

"Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane "ojciec nieznany". Kolega chciałby przy rejestracji ślubu podać, że dziecko i matka będą nosić jego nazwisko, a w przyszłości "przysposobić" dziecko. Jakich dokumenty potrzebują? Czy wystarczy uwierzytelnione tłumaczenie aktu urodzenia na język polski? Matka i dziecko mają obywatelstwo polskie i po ślubie zamierzają zamieszkać na stałe z moim kolegą w Polsce. Co potrzebne będzie do zameldowania ich w jego domu? Dziecko nie było rejestrowane w Polsce po urodzeniu. "

Odpowiedź prawnika: Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, gdy:

 1. oboje rodzice są obywatelami polskimi albo 

 2. jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa. 

Zgodnie z powyższymi zasadami należy stwierdzić, iż dziecko posiada polskie obywatelstwo.

W przypadku zamiaru zawarcia małzeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:  

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;  

 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;  

 3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Skróconego odpisu aktu stanu cywilnego nie przedstawia się, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.

Do aktu małżeństwa wpisuje się:  

 1. nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania;  

 2. miejsce i datę zawarcia małżeństwa;  

 3. nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński;  

 4. nazwiska i imiona świadków;  

 5. nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa;  

 6. stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. 

Nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą nosiły dzieci pochodzące z małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeństwa na podstawie pisemnych oświadczeń osób zawierających związek małżeński, złożonych zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nimi o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Jeżeli przyszli małżonkowie nie złożą oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Co do nazwiska dziecka, to według przepisów powołanego kodeksu, jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. Jak wynika z powyższego nie ma przeszkód, by nastąpiła zmiana nazwiska dziecka, chyba że ma ono ukończone 13 lat i nie wyrazi zgody na zmianę. Oświadczenie o nazwisku dziecka składają małżonkowie, powinno to więc nastąpić po zawarciu małżeństwa. Nie ma zasadniczo przeszkód, by nastąpiło to bezpośrednio po jego zawarciu. Dla złożenia powyższego oświadczenia konieczne jest stwierdzenie tożsamości małżonków (jest więc potrzebny dowód osobisty lub inny dowód tożsamości), a także przedstawienie odpisu aktu urodzenia dziecka. W przedstawionym przypadku konieczne jest przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia powyższego dokumentu.


Informacje na temat adopcji i zameldowania zawierają artykuły

 Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika