Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Pytanie:

Stowarzyszenie nasze w ramach statutowych prowadzi dom opieki, w którym jako pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (nie są to członkowie stowarzyszenia). Jednak niektóre osoby z tych pracowników poza swoimi godzinami pracy dobrowolnie (na swój wniosek) dodatkowo pomagają Stowarzyszeniu w opiece jako wolontariusze na podstawie odrębnej umowy wolontarystycznej. Z tego tytułu oczywiście nie otrzymują wynagrodzenia. Umowa wolontarystyczna jest spisana po to aby oddzielić czas pracy na umowę o prace od pracy jako wolontariusz. Czy dopuszczalne jest aby pracownik, który ma podpisaną umowę o pracę mógł mieć z tym samym pracodawcą dodatkowo umowę wolontarystyczną? W tym przypadku pracodawca jest specyficzny, gdyż jest to stowarzyszenie non-profit.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariusze mogą wykonywać, świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz: 

 1. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, 
 2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 
 3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej 

Organizacjami pozarządowymi, o których mowa w pkt. 1 są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia

Przepisy dotyczące stowarzyszeń, wolontariatu i prawa pracy nie przewidują zakazu zawierania z pracownikiem umowy o wolontariat. Teoretycznie jest to więc jak najbardziej możliwe. Jednak nie można zupełnie wykluczyć prób podważania tego stosunku prawnego np. przez ZUS bądź Państwową Inspekcję Pracy. Organy te mogą bowiem twierdzić, iż zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem jest w danych okolicznościach próbą obejścia przepisów prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Naszym zdaniem nie oznacza to, że pracownik stowarzyszenia w ogóle nie może być w nim wolontariuszem, pod warunkiem, że strony nie mają na celu obejścia przepisów. Należy mieć na uwadze, że stosunek ten nie powinien być oparty na podporządkowaniu, gdyż jest to cecha stosunku pracy. W miarę możliwości również pracownik powinien wykonywać inne zadania w ramach stosunku pracy, a inne w ramach wolontariatu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.4.2014

  Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

  Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów umów: na okres próbny; na czas określony; na czas wykonania określonej pracy; na czas nieokreślony oraz tzw. umowę na zastępstwo, a także wprowadzoną ostatnią (...)

 • 9.12.2014

  Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

  Kodeks pracy nie zabrania nawiązywania więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika, a także nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania z dotychczasowym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 • 15.3.2018

  Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę

  Co do zasady umowa o pracę powinna być sporządzona w formie pisemnej, jednakże zawarcie jej w formie ustnej nie stanowi podstawy do zakwestionowania faktu zawarcia umowy, choć w tym zakresie zarówno (...)

 • 16.10.2017

  Rodzaje umów o pracę

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 5.1.2006

  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Porada przedstawia zagadnienia zatrudnienia (...)