Zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

Pytanie:

Kto ma obowiązek zawiadomić dłużnika o sprzedaży wierzytelności: zbywca wierzytelności czy jej nabywca? Jak ma się zachować dłużnik, który dostał wezwanie do zapłaty od rzekomego nabywcy wierzytelności nie poparte żadnym innym dokumentem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. O tym na kim ciąży obowiązek powiadomienia dłużnika o zmianie wierzyciela decydują strony umowy. Niemniej ustawodawca chroni dobrą wiarę dłużnika, gdyż dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik o przelewie wiedział. Regulację tą stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych pomiędzy dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Dobra wiara dłużnika jest również chroniona w przypadku, gdy dłużnik świadczył cesjonariuszowi, który jednak nie stał się wierzycielem, ponieważ przelew okazał się nieważny. Dłużnik może wówczas skutecznie bronić się przed roszczeniem cedenta, jeżeli otrzymał od niego zawiadomienie na piśmie o dokonanym przelewie. Natomiast będzie zobowiązany do świadczenia do rąk cedenta, jeżeli ten udowodni, że dłużnik wiedział o nieważności przelewu lub o zarzutach wynikających z podstawy prawnej przelewu. Zasadę tę stosuje się także do czynności prawnych dokonanych między cesjonariuszem a dłużnikiem, które ograniczają lub umarzają prawa cedenta. W świetle tych regulacji dłużnik świadcząc osobie podającej się za nabywcę wierzytelności, wobec braku pisemnego zawiadomienia o przelewie pochodzącego od pierwotnego wierzyciela, naraża się na odpowiedzialność wobec niego w momencie gdy przelew okaże się nieważny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: