Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Pytanie:

"W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł 26 [1] ustawy o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym przypadku wskutek przejęcia przez inną spółkę z o.o. w całości, obowiązek poinformowania zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, a w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. W spółce przejmującej nie działają zakładowe organizacje związkowe. Czy przekazując Komisji Tymczasowej Zw.zaw. u pracodawcy, który będzie przejęty w całości przez inną spółkę zo.o. (nowego pracodawcę) informacje zawarte w "Planie połączenia" złożonym w sądzie rejestrowym oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyczerpują zakres informacji, o których mówi artykuł 26[1] ustawy o związkach zawodowych dodając informację, że przejście pracowników nastąpi na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy? Od jakiego momentu liczyć termin 30 dniowy skoro organizacja związkowa została zawiązana po złożeniu "Planu połączenia" w sądzie rejestrowym, ale przed podjęciem uchwał o połączeniu spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą w całości? "

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zgodnie z art 499 § 1 kodeksu spółek handlowych plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

  1. typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,  
  2. stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,  
  3. zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,  
  4. dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;  
  5. prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki,  
  6. szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. 

Powyższy katalog nie jest zamknięty, tj. w planie połączenia można zamieścić również inne istotne informacje. Jeżeli w planie połączenia, który został Panu przekazany, znajdują się informacje dotyczące: przewidywanego terminu przejścia/połączenia, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutków dla pracowników, zamierzonych działań dotyczących warunków ich zatrudnienia, tj. warunków pracy, płacy lub przekwalifikowania, wówczas został spełniony warunek wskazany w art 26[1] § 1. Należy wskazać, iż niniejsze dane nie muszą być zawarte bezpośrednio w planie połączenia, mogą one stanowić załącznik do niego.

Jak zostało wskazane w art 26[1] §2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 2001 r. (Dz. U. 2001.75.854), powyższe informacje dotychczasowy i nowy pracodawca zobowiązania są przekazać na 30 dni przed przewidywaną datą przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, tj. termin ten liczy się w stosunku do daty przewidywanego przejęcia.


Więcej na ten temat znajdzie Pan w artykule zatytułowanym: Łączenie się spółek kapitałowych


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika