Łączenie spółek porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Przejęcie spółki

  W jaki sposób przejąć spółkę jawną?

 • Połaczenie spółek

  Mamy dwie spółki : spółkę jawną (dwie osoby) i sp. z o.o. (te same osoby są udziałowcami). Spółka jawna działa, a spółka z o.o. jest w tej chwili zawieszona, nie posiada majątku, zadłużeń (...)

 • Przejęcie spółki a umowa oprogramowania

  Spółka z o.o. przejęta miała zawartą umowę z dealerem producenta oprogramowania na sprzedaż oprogramowania służącego do obsługi działalności przedsiębiorstwa spółki. Spółka została przejęta (...)

 • Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

  Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia do KRS uchwały (...)

 • Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

  W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł (...)

 • Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

  W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału (...)

 • Połączenie spółek - konsekwencje podatkowe

  Spółka zagraniczna ma zamiar zakupić dwie polskie spółki i następnie je połączyć. Jedna spółka ponosi w tym momencie straty. Czy po połączeniu będzie możliwe uwzględnienie tej straty w (...)

 • Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek z oo

  W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszony został plan połączenia spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą. W artykule 504 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych mówi się o dwukrotnym (...)

 • Ustalenie wartości spółki a ogłoszenie planu

  W artykule 499 par. 2 pkt.2 ksh mówi się o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia. Jaki (...)

 • Opodatkowanie wspólnika przy połączeniu spółek

  Spółka akcyjna jako przejmująca łączy się ze spółką z o.o. Spółkę z o.o. wyceniono na 600 tys. zł. Po połączeniu spółka akcyjna podnosi kapitał o 600 tys., emitując na to akcje, które (...)

 • Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

  Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g wycen przekracza wymienione kapitały. (...)

 • Sposób doręczenia zawiadomienia wspólnikom

  Zarząd wysyła zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników zwoływanego celem podjęcia uchwały o połączeniu Spółek. Czy wystarczy, jak wyśle to zawiadomienie listem poleconym, czy musi to być list (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

 • Przejęcie spółki a długi

  Spółka A przejęła przedsiębiorstwo spółki B w zamian za wydane udziały (przejęła wraz z należnościami i zobowiązaniami). Wierzyciel firmy B otrzymał wyrok pozytywny w postępowaniu upominawczym (...)

 • Odrębny zarząd majątkiem łączących się spółek

  Słyszałem, że po dniu połączenia dwóch spółek handlowych należy oprócz normalnych ksiąg spółki połączonej prowadzić oddzielnie księgi łączących się spółek (tak jakby były zarządzane (...)

 • Łączenie spółek a odpowiedzialność wspólników

  Zobowiązanie zaciągnęła spółka jawna A, zobowiązanie powstało między przedsiębiorcami. Po zaciągnięciu zobowiązania spółka jawna A połączyła się ze spółką jawną B tworząc spółkę (...)

 • Obowiązywanie umów przejętej spółki

  Moja firma współpracuje z kilkoma podmiotami X, Y, Z na podstawie zawartych umów. Jeden z tych współpracujących z moją firmą podmiotów Z przejmuje spółkę Y, czyli następuje połączenie firm (...)

 • Aport w postaci prawa własności intelektualnej

  Czy w wypadku przekształcania spółki jawnej w z o.o. można wnieść do sp. z o.o. prawa intelektualne np. prawo do oprogramowania stworzonego podczas istnienia spółki jawnej? Jak wycenić wartość (...)

 • Wniesienie aportu do spółki zależnej

  Spółka akcyjna - matka chce wnieść do spółki córki (spółki z o. o.), w której posiada 100% udziałów aport, na który składać się będą m. in. grunt z postawionym na nim budynkiem, instalacje (...)

 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej ma prawo do posługiwania się certyfikatem ISO przyznanym tejże spółce jawnej?

 • Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

  Czy do spółki cywilnej mogą przystąpić dwie spółki z o.o. oraz czy spółka jawna może się składać wyłącznie z dwóch spółek z.o.o.?

NA SKÓTY