Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Pytanie:

"W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału ponieważ spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej. Dołączone zostały projekty uchwał, w tym uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej o zgodzie na połączenie spółek. Zarząd spółki przejmującej z własnej inicjatywy zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki przejmującej i w porządku obrad zamieścił m.in. podjęcie przez wspólników spółki przejmującej uchwały wyrażającej zgodę na połączenie spółek z o.o. przez przejęcie swojej spółki jednoosobowej. Artykuł 516 ksh dopuszcza możliwość niepodejmowania uchwały wspólników w takim przypadku. Czy zarząd spółki z o.o., która przejmuje swoją spółkę jednoosobową (ze 100% udziałem w kapitale zakładowym) może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym wspólnicy spółki przejmującej podejmą uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie spółek czy raczej zarząd swoją uchwałą powinien wyrazić zgodę na połączenie spółek bez podwyższania kapitału zakładowego i czy taka uchwała zarządu, jeśli w tym przypadku tylko w takim trybie powinna być wyrażona zgoda na połączenie spółek z o.o. (niepublicznych) wymagałaby formy notarialnej?"

Odpowiedź prawnika: Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Zgodnie ze wspomnianym w pytaniu art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników, jeżeli spółka ta posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału. Nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna.

§2. Wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uprawnienia, o których mowa w § 2 i § 3, mogą być wykonane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

§ 5.  Do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513. 

Przede wszystkim przepis ten daje możliwość pominięcia uchwały wspólników, ale nie przewiduje takiego obowiązku. Ponadto dotyczy on przypadku, gdy udziały nie obejmują całego kapitału.

Wyjątek w tym zakresie ustanawia § 6 art. 516, zgodnie z którym przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 (Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej ) i art. 499 § 1 pkt 2-4 (dotyczy treści planu połączenia). Są to w tym wypadku oczywiste wyłączenia tych przepisów.  

Decyzja o zwołaniu zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na przejęcie, na plan połączenia i treść umowy, należy więc do zarządu. Zwołanie zgromadzenia jest pewnym ryzykiem, gdyż jeśli wspólnicy nie podejmą uchwały, to do przejęcia nie dojdzie.  

Istnieje pewien spór co do tego, jak powinien zachować się zarząd spółki przejmującej, jeśli nie zwołuje zgromadzenia w celu powzięcia uchwały. Według pierwszego z poglądów, zarząd powinien podjąć w tej sprawie uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza (tak A. Szumański, Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych, „Prawo Spółek” 2001, teza 9). Zgodnie z innym poglądem zarząd spółki przejmującej zgłasza tylko sam fakt połączenia i załącza do wniosku rejestracyjnego uchwałę, podjętą przez zgromadzenie wspólników w spółce przejmowanej (tak M. Rodzynkiewicz, www.lexpolonica.pl , komentarz do art. 516, teza 6). Naszym zdaniem uchwała zarządu nie jest wymagana.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika