Zawieszenie emerytury rolniczej

Pytanie:

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 - 8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą. Czy dotyczy to rolnika, który spełnia warunki 65 lat życia i opłacone powyżej 120 kwartałów składek ubezpieczenia? Ile może sobie zostawić rolnik gruntu, aby dostał 100% emerytury - czy 0,5 ha, czy 1ha?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników jest ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r., a nie ustawą z 1999 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zmianami). Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. Warunkiem samego uzyskania prawa do emerytury nie jest zaprzestanie działalności rolniczej. Jednakże prowadzenie działalności rolniczej powoduje, że emerytura będzie zawieszona (na okres wykonywania tej działalności). Wypłata emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Zawieszenie wypłaty dotyczy: - części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej, - emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w części równej 95% emerytury podstawowej Zawieszenie wypłaty obejmuje całość lub określony ułamek tej części świadczenia. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego i nie prowadzi działu specjalnego, nie licząc: 1. użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami i gruntów pod zabudowaniami, które ze względu na powierzchnię nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, 2. działów specjalnych, od których podatek nie przekracza połowy stawki podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego, 3. gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, lub dzierżawionych gruntów Skarbu Państwa 4. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych, 5. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej, 6. własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka. Jeżeli zatem pytanie dotyczy gruntów wymienionych wyżej (w punktach 1-6), to uważa się że rolnik zaprzestał działalności rolniczej. Natomiast prowadzenie gospodarstwa rolnego to sytuacja, w której rolnik prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego). Tak więc prowadzenie gospodarstwa o obszarze mniejszym niż 1 ha użytków rolnych będzie zaprzestaniem działalności rolniczej i nie będzie skutkowało zawieszeniem świadczenia emerytalnego. Można zatem prowadzić gospodarstwo o obszarze 0,5 ha użytków rolnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Anna

27.6.2012 19:56:18

Re: Zawieszenie emerytury rolniczej

wydzierżawiam gospodarstwo rolne osobie obcej i z tego tytułu pobieram rentę z KRUS-u.Obecnie chcę wypowiedzieć tę umowę i samodzielnie prowadzić gospodarstwo. Czy w związku z tym zostanie mi odebrana czy też zawieszona renta. Mam 59 lat i jestem inwalidą I grupy

renata sanocka

22.11.2011 23:20:36

Re: Zawieszenie emerytury rolniczej

Moi rodzice 72 lata i 65lat(mama) pobieraja emryture. Tata nadal jest włscicielem gruntu rolnego Ok 20 arów . Obecnie ma szansę zostać właścicielem pola o pow. ok 80 arów po zmarłym przed laty stryju mieszkającym od lat w Kanadzie. Moj tata uprawiał to pole a teraz ma sznsę przejąć je na własnosc. Czy w takiej sytuacji rodzice nadal beda pobierac emeryturę?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: