Zażalenie na zwolnienie od kosztów sądowych

Pytanie:

Na rozprawie sąd zwolnił stronę przeciwną (pozwaną) z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną. Nie zażądał on jednak złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, o którym mowa w art. 102 Ustawy o kosztach sądowych. Czy w tej sytuacji w przypadku wygrania sprawy przeze mnie nikt mi nie zwróci poniesionych kosztów wpisu i zastępstwa procesowego? Czy też może przejmie je na siebie Skarb Państwa i to sąd mi zwróci opłaty? Czy na postanowienie sądu o zwolnieniu z kosztów przeciwnika procesowego mogę składać zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wypadku, gdy sąd cywilny zwolnił jedną ze stron postępowania z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości bez odebrania wymaganego prawem oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, popełnił niewątpliwie błąd. Niezależnie jednak od tego postanowienie sądu pozostaje w mocy i wywiera skutki prawne. Niestety, na postanowienie o zwolnieniu w całości z kosztów sądowych nie przysługuje zażalenie.

Zwolnienie strony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawie nie oznacza jednak, iż w razie wygrania sprawy przez stronę przeciwną podmiot zwolniony z kosztów nie będzie obowiązany do zwrotu kosztów przeciwnikowi. Zwolnienie jest bowiem swoistym "kredytem" przysługującym stronie, która nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Regułą obowiązującą w postępowaniu cywilnym jest, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Art. 108 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Innymi słowy, w razie wygrania sprawy przez powoda sąd może nakazać zwrot kosztów procesu, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, w całości. Może on jednak nie obciążać strony przegranej obowiązkiem zwrotu przeciwnikowi tych kosztów ze względu na trudną sytuację materialną strony, obciążając nimi Skarb Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY