e-prawnik.pl Porady prawne

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć specjalne zezwolenie na to, aby moi klienci spożywali piwo w ogródku piwnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

26.7.2006

Strona 1 z 2

Zgodnie z ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r., Nr 147, poz. 1231, ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. Piwo zatem można sprzedawać poza tymi wydzielonymi placówkami. Warunkiem sprzedaży jest uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę.

Zgodnie z art. 12 powołanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości (...) Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Zatem w odniesieniu do sprzedaży piwa nie ustala się takich miejsc po uzyskaniu zezwolenia i sprzedaż może się odbywać również poza wyznaczonym miejscem pod warunkiem, że miejsce prowadzenia działalności określono np. jako handel obwoźny. Pomimo, że Rada gminy nie określa liczby punktów sprzedaży piwa, to jednak ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - w tym piwa. Usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. W tym zezwoleniu powinno zostać określone usytuowanie miejsca oraz że obejmuje również ogródek piwny. Zezwolenie, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy oddzielnie na każdy rodzaj alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia, 

 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, 

 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 

 4. przedmiot działalności gospodarczej, 

 5. adres punktu sprzedaży, 

 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest między innymi wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Na koniec warto podać dwie definicje, którymi posługuje się ustawa mianowicie:

 • najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych - obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw,

 • wydzielone stoisko - oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg handlowy lub lada, zamknięte własną kasą fiskalną, rejestrującą prowadzoną sprzedaż.

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

justyna

23.9.2009 6:10:46

Re: Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

mam pytanie jeżeli właściciel sklepu z końcem grudnia rezygnuje z działalności atym samym ze sprzedaż alkoholu to czy kolejny właściciel może prezjąc po nim te zezwolenia, czy ponownie się ubiega o zezwolenie w Gminie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ