Zgłoszenie wierzytelności wobec spółki z.o.o. w likwidacji

Pytanie:

W jaki sposób podczas likwidacji spółki zgłosić wierzytelność przysługującą wobec spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłoszenia wierzytelności wierzyciele mogą dokonać w każdej formie, która pozwala na skuteczne zawiadomienie spółki o istnieniu wierzytelności. W art. 279 Kodeksu spółek handlowych wskazano trzymiesięczny termin od daty ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji do zgłaszania przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności wobec spółki. Jednakże zważywszy na art. 286 § 1 KSH, gdzie wskazano, że pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek likwidowanej spółki można dzielić pomiędzy wspólników dopiero po sześciu miesiącach od wyżej opisanego ogłoszenia, wynika, że skuteczne wobec wspólników jest zgłoszenie wierzytelności także w późniejszym terminie, przypadającym przed upływem sześciu miesięcy od ogłoszenia.

Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. Jednakże wspólnicy, którzy po upływie terminu określonego w art. 286 § 1 k.s.h. otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Zofia Włodarska

20.1.2018 10:45:35

Re: Zgłoszenie wierzytelności wobec spółki z.o.o. w likwidacji

Pisze Pan w artykule, że należy wierzytelności zgłaszać do spółki. A co zrobić jak spółka wyprowadziła się z wynajmowanego lokalu, korespondencji nie odbiera i nie jest nam znany obecny adres.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

  Dochód ustalany z likwidacji działalności gospodarczej jest ustalany i opodatkowywany na szczególnych zasadach.

 • 7.7.2010

  Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

  Rozwiązanie i likwidacja spółki powoduje, iż następuje upłynnienie majątku spółki oraz spłatę wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Przepisy ogólne o spółkach kapitałowych (...)

 • 23.9.2013

  Spółka z o.o. w organizacji

  Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z chwilą jej zawiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 30.11.2004

  Wstępne zgromadzenie wierzycieli

  Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych (...)