Zgoda na dysponowanie nieruchomością

Pytanie:

Na siedlisku rolniczym znajduje się min. budynek mieszkalny do projektowanej rozbudowy. Ze względu na małą szerokość działki projektowana rozbudowa budynku będzie przekraczać granicę działki. Część rozbudowy będzie znajdować się na sąsiedniej, niezabudowanej działce stanowiącej własność syna inwestora. Na te działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy zgoda właściciela sąsiedniej działki (syna inwestora), na której projektowana będzie część rozbudowy, może być uznana za prawo do dysponowania nieruchomością sąsiednią na cele budowlane w zakresie udzielonej zgody? Czy konieczne jest notarialne potwierdzenie zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenie na budowę może być wydane temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jednakże zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z roku 2006 sygn. akt II SA/Bk 35/2005 organ wydający pozwolenie na budowę ma obowiązek ustalić, czy inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane tylko przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę oraz przy zgłoszeniu budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych. W tym wypadku konieczne może okazać się dysponowanie dokumentem, zawierającym oświadczenie właściciela nieruchomości zezwalającym na realizację inwestycji budowlanej.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2004 r. sygn. akt IV SA 589/03 zgoda właściciela lub współwłaściciela nieruchomości wymagana od inwestora, wykazująca jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, musi być zgodą wyraźną. Musi z niej jednoznacznie wynikać prawo do wzniesienia określonego budynku określonemu inwestorowi. Potwierdza to też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2003 r. sygn. akt II SA/Kr 1484/99, zgodnie z którym pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto m.in. wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Żaden przepis nie wymaga sporządzenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w formie aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: