Złożenie przez gminę skargi do WSA

Pytanie:

Prezydent Miasta decyzją z marca br. ustalił opłatę adiacencką z tytułu podziału. Strona wniosła odwołanie do SKO. SKO decyzją orzekło uchylenie decyzji Prezydenta Miasta w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Czy gminie przysługuje złożenie skargi do WSA?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Legitymację skargową w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa art. 50 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ppsa. Zgodnie z tym przepisem legitymacja skargowa – prawo do wniesienia skargi - na decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Zgodnie z § 2. art. 50 ppsa również przepisy szczególne mogą ustanawiać legitymację skargową na rzecz określonych podmiotów.

Na podstawie ww. przepisu legitymacja skargowa do sądu administracyjnego na decyzję nie przysługuje organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, ani na decyzję organu wyższego stopnia.

Takie stanowisko podkreśla również doktryna. Tak ukształtowana struktura postępowania sądowoadministracyjnego determinuje krąg podmiotów, którym przepisy procesowe mogą przyznać prawo do jego uruchomienia. Postępowanie to - podobnie jak każde sporne postępowanie sądowe - nie może zostać wszczęte z urzędu przez sam sąd administracyjny. Nie może również zostać uruchomione przez organ administracji publicznej, którego działalność ma być przedmiotem oceny z punktu widzenia zgodności z prawem, ani żaden inny organ pozostający w strukturze organizacyjnej tej administracji, np. przez organ wyższego stopnia – tak: Tadeusz Woś [w:] Romańska Marta, Knysiak-Molczyk Hanna, Woś Tadeusz (redakcja) Najnowsze wydanie:  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis  str. (wydanie III) ss. 1000.

Stanowisko to potwierdza również orzecznictwo. W świetle art. 33 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) za niedopuszczalną uznać należy skargę jednostki samorządu terytorialnego, której organ wykonawczy wydawał rozstrzygnięcie w pierwszej instancji – tak: Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Gl 736/2009). Gmina, której organ w pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie nie jest uprawniona ani do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ani też do złożenia skargi do sądu i to bez względu na to czy sprawa dotyczy samego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, czy też postępowania o stwierdzenie nieważności takiego zezwolenia – tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. (sygn. akt II GSK 656/2008).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: