Zmiana sposobu reprezentacji przedsiębiorcy

Pytanie:

Czy można w umowie między przedsiębiorcami zmienić sposób reprezentacji? Dla przykładu: istnieje umowa między dwoma spółkami z o.o. Każdą z nich reprezentować może prezes wraz drugim członkiem zarządu (łącznie). Czy w umowie przedsiębiorcy mogą delegować inne osoby do reprezentowania siebie w przedmiocie umowy np. jednego członka zarządu bądź swojego pracownika? Byłby to rodzaj pełnomocnictwa szczególnego. Czy w razie sporu takie pełnomocnictwo zostałoby przez sąd uznane i np. protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez wydelegowanego pracownika zostałyby tak samo potraktowane, jak protokoły podpisane przez osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 201 kodeksu spółek handlowych, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje i prowadzi jej sprawy zarząd. Reprezentacja obejmuje całokształt czynności obejmujących stosunki zewnętrzne spółki (z podmiotami trzecimi). Zarząd spółki z o.o. może składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych (i odwoływanych) uchwałą wspólników, chyba że postanowienia umowy spółki określają inny tryb powoływania i odwoływania członków zarządu spółki. Nadto, w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami ww. Ustawy oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, skład osobowy zarządu spółki z o.o. podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Stosownie do treści art. 204 ksh, prawo członka zarządu do prowadzenia spraw i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki, prawa tego zaś nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Wydaje się zatem, iż do zmiany sposobu reprezentacji spółki z o.o. nie wystarczy, gdy zarząd spółki z o.o. zawrze umowę z kontrahentem, w której ustanowi inny skład osobowy podmiotów reprezentujących spółkę i uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Niezbędna jest bowiem odpowiednia uchwała wspólników ustanawiająca nowy skład osobowy zarządu, chyba że treść umowy spółki zakłada inny sposób powołania zarządu (należy wtedy postąpić zgodnie z treścią umowy spółki) oraz ujawnienie przeprowadzonych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Możliwy jest jednak inne rozwiązanie, mianowicie zarząd spółki z o.o. władny jest ustanowić prokurenta (prokurentów) w myśl art. 205 par. 3 ksh, czyli osoby (osób) uprawnionej do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych dokonywanych w imieniu spółki z o.o. Prokury dotyczą przepisy art. 1091 - 1099 kodeksu cywilnego. Prokura winna być ustanowiona w formie pisemnej i zgłoszona do KRS. Jednakże do zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do tych poszczególnych czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: