Zmiana w KRS w spółce jawnej

Pytanie:

"W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy jest obowiązek zmiany danych w NIP 3, ale nie wiemy czy w przypadku pozostawienia nazwiska panieńskiego i tylko dodania drugiego członu nazwiska, wymagana jest zmiana w KRS. Dodam, że w nazwie firmy występują nazwiska wspólników. Czy w przypadku wyjścia za mąż jednego ze wspólników spółki jawnej i dodania drugiego członu nazwiska jest wymagane wprowadzenie zmiany w KRS i innych dokumentach spółki, fakturach i pieczątkach?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana w KRS w spółce jawnej

W przedmiotowym stanie faktycznym możliwe jest naruszenie zasady prawdziwości firmy. Zasada ta została zawarta w art. 433 § 2. k.c., zgodnie z którym firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Katalog okoliczności, co do których wprowadzenie w błąd jest zakazane, ma charakter otwarty, wobec tego zakazane jest wprowadzenie przez firmę w błąd co do każdej okoliczności, na którą wskazuje brzmienie firmy. Skoro brzmienie firmy, jak wskazano w stanie faktycznym, odzwierciedla nazwiska wspólników, firma w obecnym kształcie może naruszać zasadę prawdziwości. Jednakże nie można wykluczyć, że Sąd oceni ów stan inaczej.

Wynika to z braku bezpośredniego unormowania sytuacji zaistniałej w stanie faktycznym. Możliwe jest bowiem, że pozostawienie firmy w dotychczasowym brzmieniu będzie uzasadnione przez zasadę ciągłości firmy. Nie ma też jasnych reguł pozwalających określić wzajemną relację między zasadą prawdziwości a ciągłości. Jeżeli uznać, że zasada ciągłości ustanawia wyjątki od zasady prawdziwości, to nie można przepisów ją realizujących interpretować rozszerzająco. Wobec tego niezgodne z prawem byłoby przełamanie zasady prawdziwości niewymienione wprost w powołanych powyżej artykułach kodeksu cywilnego. W przeciwnym wypadku można argumentować, że art. 438 k.c., realizujący zasadę ciągłości firmy, pozwala na dalej idącą ingerencję w zasadę prawdziwości (w spółce nie ma wspólnika, którego nazwisko widnieje w firmie) niż ta przedstawiona w stanie faktycznym (w spółce jest wspólnik, ale w firmie widnieje jedynie jego poprzednie nazwisko). Wobec tego, jeżeli ustawodawca dopuszcza wprost ingerencję daleko idącą, dopuszczona być powinna, jako zgodna z wolą ustawodawcy, ingerencja nie idąca tak daleko. W braku jasnych reguł to do sądu orzekającego będzie zależało, czy uzna tę argumentację. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o zmianie firmy poprzez wprowadzenie pełnego nazwiska wspólnika będzie można uzyskać pewność, że firma nie narusza przepisów prawa.

Organy ewidencyjne z urzędu badają, czy treść dokonywanych wpisów jest zgodna z prawem. Badanie odbywa się przy dokonywaniu wpisu. Jeżeli chodzi o firmę, będzie to przede wszystkim sąd odpowiedzialny za wpis do KRS. Skoro firma jest już wpisana, sąd prawdopodobnie nie będzie ponownie badał jej zgodności z prawem przy zgłoszeniu jedynie zmiany innych danych, a nie nowej firmy. Nie można tego jednak wykluczyć.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym w dziale I rejestru przedsiębiorców umieszcza się, w przypadku spółek jawnych, oznaczenie wspólników, które obejmuje, zgodnie z art. 35 ustawy, nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (numer PESEL). Zgodnie z art. 47 ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać informacje wymienione w art. 38-40 i w art. 44 oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wobec tego zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru powoduje obowiązek ich zgłoszenia do KRS.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika