e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiany w umowie a prawo zamówień publicznych

Pytanie:

Jakie zmiany można uczynić w umowie zawartej w wyniku postępowania przetargowego na podstawie prawa zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiany w umowie a prawo zamówień publicznych

13.12.2011

Ustawa prawo zamówień publicznych stanowi ona, że:

Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

Ustanowiony zakaz ma celu uniemożliwienie obchodzenia przepisów ustawy, które mogłoby polegać na tym, że przykładowo w przetargu zwyciężałaby najkorzystniejsza oferta, która jednakże byłaby niemożliwa do zrealizowania, w związku z czym zaraz po zawarciu umowy dokonywano by w niej takich zmian, które pozwalałyby na jej realizację, ale jednocześnie sprawiałyby, że oferta, która wcześniej była najkorzystniejsza – przestałaby taką być.

Podobne rozważania przeprowadził Piotr Pełczyński w publikacji zatytułowanej „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (Janda Paweł, Pełczyński Piotr, Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew, Warszawa 2010, LexisNexis (Wydanie I)) pisząc: „Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zmieniane w dowolny sposób, zwłaszcza w stosunku do treści wybranej oferty, na podstawie której daną umowę zawarto. W przeciwnym wypadku podstawowy cel zamówień publicznych, jakim jest wybór najkorzystniejszej oferty, mógłby zostać całkowicie zniweczony. Zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji naruszać zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji. Gdyby możliwość dokonywania zmian umów w sprawach zamówień publicznych była niczym nieograniczona, wiele tego rodzaju umów byłoby zawieranych po to, aby niedługo po zawarciu je zmienić...”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ