Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Pytanie:

Syn w październiku 2009 obronił pracę magisterską tym samym skończył naukę. Jednak do dnia dzisiejszego nie podjął żadnej pracy cały czas tłumaczy, że już prawie ma, że idzie na rozmowy itp. Niestety z tego nic nie wynika. Skoro skończył studia to chyba musiał się zarejestrować na bezrobociu i pewnie dostał zasiłek, ale niestety o tym nic nie mówi. Jakie są szanse na zniesienie obowiązku alimentacyjnego w tej sytuacji, czy mogę wystąpić do Sądu o zniesienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po pierwsze wyjaśnienia wymaga kwestia rejestracji w urzędzie pracy i zasiłku dla bezrobotnych. Przepisy nie nakładają obowiązku zarejestrowania się w urzędzie (tym bardziej z chwilą ukończenia nauki) - procedura ta jest wszczynana po przedstawieniu przez osoby poszukujące pracy odpowiednich dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i katalogu uprawnień takiej osoby. Jeśli osoba została zarejestrowana jako bezrobotny, to ma obowiązek zgłaszania się w urzędzie w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd.

Art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza instytucję zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie to nie przysługuje wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym, ale tylko osobom, które posiadają odpowiednie okresy zatrudnienia i okresów zaliczanych wynoszących co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Drugim warunkiem przyznania zasiłku jest osiąganie w tym czasie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni).

Z kolei problem obowiązku alimentacyjnego regulowany jest przez art. 128-144¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 133 § 1 krio stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie pozostaje w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 18 mają 1995 r. (sygn. III CZP 59/95) „Otrzymywanie przez dziecko zasiłku dla bezrobotnych może, w zależności od okoliczności sprawy, być podstawą do uznania, że jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie w rozumieniu art. 133 § 1 kro". Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem, a jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Przepisy więc nie określają żadnego wieku dziecka, do którego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, a jedynie bierze się tu pod uwagę możliwość samodzielnego utrzymania się. Z reguły wiąże się to z podjęciem pracy zarobkowej, ale także z korzystaniem z uprawnień socjalnych, czy też objęciem pomocą stypendialną. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 27 lutego 1981 r. (sygn. III CRN 18/81) uznając, że „O ustaniu obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci nie decyduje w sposób automatyczny ukończenie przez dziecko pewnej granicy wieku, lecz możność i stopień samodzielnego utrzymywania się przez to dziecko".

Jak zostało to stwierdzone powyżej obowiązek alimentacyjny ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co zazwyczaj połączone jest z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Jeżeli uprawniony kontynuuje naukę, uczy się zawodu, itp. to za usprawiedliwione należy uznać dalsze alimentowanie go. Natomiast za nieusprawiedliwione należy uznać dalsze alimentowanie dziecka w sytuacji, w której nie kontynuuje ono nauki i ma obiektywną możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Zenon

7.2.2010 20:56:59

Re: Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Jak sprawdzic? czy dorosly syn ktory unika kontaktu z rodzicem alimentujacym (a przez to unika skutecznie udzielenia informacji o swoim statusie)ma nadal prawo do alimentow czy juz nie.Rodzic mieszka i pracuje za granica a syn w polsce.

mineralle

5.2.2010 22:0:27

Re: Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Pewnie zmiany dot. alimentacji dorosłych dzieci niesie ze sobą najnowsza nowelizacja. Proszę o informacje na ten temat.

mineralle

5.2.2010 22:0:5

Re: Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Pewnie zmiany dot. alimentacji dorosłych dzieci niesie ze sobą najnowsza nowelizacja. Proszę o informacje na ten temat.

mineralle

5.2.2010 21:58:47

Re: Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Pewnie zmiany dot. alimentacji dorosłych dzieci niesie ze sobą najnowsza nowelizacja. Proszę o informacje na ten temat.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • Dziecko 6-letnie w przedszkolu bez opłaty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Od 1 stycznia 2017 (...)

 • Dziecko może się wyprzeć ojczyma...

  Określenie początku biegu terminu do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki niezależnie od daty powzięcia przez to dziecko wiadomości o (...)

 • Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

  W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, (...)

 • Uprowadzenie dziecka przez rodzica

  Rozwój komunikacji oraz zniesienie barier administracyjnych przy przekraczaniu granic państwowych ułatwiły nie tylko swobodne podróżowanie, ale spowodowały, że mniej przeszkód (...)

NA SKÓTY