e-prawnik.pl Porady prawne

Zniesławienie

Pytanie:

Jestem oskarżycielem prywatnym w sprawie o zniesławienie. Odbyło się już posiedzenie pojednawcze, na którym oskarżony nie wyraził chęci pojednania. Za jakiś czas będzie rozprawa główna. Czy nie mając wykształcenia prawniczego muszę zatrudnić prawnika? Ile czasu zwykle czeka się na taką rozprawę? Jakiego wyroku może spodziewać się oskarżony? Jak wyglądają takie rozprawy? Czy w trakcie rozprawy można powołać dodatkowych świadków i kto ich przesłuchuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zniesławienie

Możliwość występowania w procesie karnym w roli oskarżyciela prywatnego została zastrzeżona dla pokrzywdzonego przestępstwem. Ustawa kodeks postępowania karnego nie uzależnia możliwości występowania w procesie karnym w roli oskarżyciela prywatnego od bycia prawnikiem ani od zatrudnienia osoby posiadającej wykształcenie prawnicze w celu reprezentacji w procesie. Czas oczekiwania na rozprawę zależy od ilości spraw w danym wydziale sądu. Dlatego też nie można dokładnie określić terminu wyznaczenia rozprawy. Podobnie nie można nawet w przybliżeniu określić wyroku, jakiego może spodziewać się oskarżony. Za przestępstwo zniesławienia kodeks karny przewiduje kary grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku, a gdy sprawca dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Postępowanie przebiega według reguł rządzących procesem karnym, tj. przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom, obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni. W przypadku świadków, mogą zadawać im pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cywilny, pełnomocnik powoda cywilnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego. Strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed pozostałymi stronami. W razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą w każdym momencie zadawać dodatkowe pytania.

Potrzebujesz porady prawnej?