Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Pytanie:

Członek zarządu na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników ma zostać odwołany z pełnionej funkcji, a następnie w ten sam dzień ma mieć wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak trzy dni przed Zgromadzeniem dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie, które obejmuje dzień zebrania, w zwolnieniu jest napisane chory może chodzić. Czy w takiej sytuacji w przypadku kiedy przyjdzie na Zgromadzenie Wspólników może mieć wręczone wypowiedzenie i czy w ogóle w świetle przepisów prawa pracy i kodeksu spółek handlowych może przyjść na Zgromadzenie Wspólników. Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie koliduje z obecnością na Zgromadzeniu Wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów SN z 22 listopada 1968 r. (III PZP 21/68, LexPolonica nr 317969, OSNCP 1969, nr 5, poz. 82), wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w czasie jego obecności w pracy jest bezskuteczne, jeżeli pracownik bez nieusprawiedliwionej zwłoki wykaże, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby. Uchwała ta stoi w zgodzie z art. 41 k.p., który stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika zależność ta wygląda odmiennie. W myśl wyroku SN z 27 września 1983 r. (I PRN 108/83, LexPolonica nr 317971 (niepubl.)), zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z orzeczenia tego wynika, iż jeżeli rozwiązanie umowy o prace następuje w trybie art. 52 k.p., fakt że pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim z formalnego punktu widzenia nie będzie miało znaczenia. Zatem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie wtedy możliwe.

Pamiętać jednak należy, że oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. będzie złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać (por. wyrok SN z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 229). Realna możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy nie może być pojmowana w sposób abstrakcyjny, powinna zatem być analizowana w sposób konkretny i z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku.

Reasumując, w przypadku, gdyby pomimo zwolnienia lekarskiego, pracownik pojawił się w pracy - będzie mu można skutecznie wręczyć (w trybie art. 52 k.p.) na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Natomiast, złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie będzie skuteczna w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, nawet w przypadku, gdyby pracownik (pomimo zwolnienia lekarskiego) stawił się w miejscu pracy.

Przepisy prawa pracy i kodeksu spółek handlowych nie ograniczają możliwości pracownika, który pomimo zwolnienia lekarskiego, dobrowolnie chce stawić się w miejscu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY